Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit (Phần 1)

Câu 1: Tìm tập nghiệm của bất phương trình
A. (-∞; -1) ∪ (7; +∞)   C. (7; +∞)
B. (-1; 7)   D. (-7; 1)
Câu 2: Giải bất phương trình
Câu 3: Giải bất phương trình 32x - 1 < 113 - x
Câu 4: Giải bất phương trình 2016x + 20161 - x ≤ 2017
A. 1 ≤ x ≤ 2016    C. x ≤ 1 hoặc x ≥ 2016
B. 0 ≤ x ≤ 1     D. x ≤ 0 hoặc x ≥ 1
Câu 5: Tìm tập nghiệm của bất phương trình log1/5(x2 + 4x) ≥ -1
A. ∅    C. (-∞; -5] ∪ [1; +∞)
B. [-5; 1]   D. [-5; -4) ∪ (0; 1]
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-C
2-A
3-D
4-B
5-D
Câu 1:
<=> 6x + 10 - x2 > 3 <=> x2 - 6x - 7 < 0 <=> -1 < x < 7.
Chọn đáp án C
Câu 2:
Nhận xét rằng (7 + 4√3)(7 - 4√3) = 1 hay 7 - 4√3 = (7 + 4√3)-1
Do đó bất phương trình đã cho tương đương với
Chọn đáp án A.
Câu 3:
Lấy lôgarit theo cơ số 3 hai vế của bất phương trình , ta được :
2x - 1 < (3 - x)log311 <=> (2 + log311)x < 1 + 3log311
Chọn đáp án D.
Câu 4:
Đặt t = 2016x > 0, bất phương trình đã cho trở thành
<=> 1 ≤ t ≤ 2016
<=> 1 ≤ 2016x ≤ 2016 <=> 0 ≤ x ≤ 1
Chọn đáp án B
Câu 5:
Bất phương trình đã cho tương đương với

Chọn đáp án D.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM