Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 5: Châu Phi và các nước Mĩ La-tinh (cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX) (phần 1)

Câu 1. Nguyên nhân chủ yếu nào khiến các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé Châu Phi?
A. Lục địa châu Phi rộng lớn, giàu tài nguyên
B. Trình độ phát triển chung của châu Phi thấp, chưa biết sử dụng đồ sắt
C. Các nước tư bản phương Tây cạnh tranh gay gắt để tìm thị trường
D. Dân cư sinh sống ở châu Phi thưa thớt, trình độ dân chí thấp
Câu 2. Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi vào khoảng thời gian nào?
A. Những năm 50 – 60 của thế kỉ XIX
B. Những năm 60 – 70 của thế kỉ XIX
C. Những năm 70 – 80 của thế kỉ XIX
D. Những năm 80 – 90 của thế kỉ XIX
Câu 3. Các nước tư bản phương Tây đua nhau xâu xé châu Phi khi
A. Kênh đào Xuyê hoàn thành
B. Kênh đào Panama hoàn hành
C. Nhiều cuộc đấu tranh của nhân dân bùng nổ
D. Chính quyền nhiều quốc gia châu Phi suy yếu
Câu 4. Một sự kiện nổi bật đã diễn ra ở Ai Cập năm 1882 là
A. Đức độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê
B. Anh độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê
C. Pháp độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê
D. Bồ Đào Nha độc chiếm Ai Cập, kiểm soát kênh đào Xuyê
Câu 5. Các nước phương Tây xâm chiếm hệ thống huộc địa ở châu Phi theo thứ tự là
A. Anh, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha, Bỉ
B. Anh, Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Bỉ
C. Anh, Bồ Đào Nha, Pháp, Đức, Bỉ
D. Anh, Bỉ, Pháp, Đức, Bồ Đào Nha
Câu 6. Việc phân chia thuộc địa giữa các nước đế quốc ở châu Phi căn bản hoàn thành vào thời gian nào?
A. Đầu thế kỉ XIX       B. Giữa thế kỉ XIX
C. Cuối thế kỉ XIX       D. Đầu thế kỉ XX
Câu 7. Ý không phản ánh điểm giống nhau trong chin sách thống trị của chủ nghĩa thực dân phương Tây ở châu Phi và châu Á là
A. Chế độ cai trị hà khắc
B. Cấu kết với phong kiến và các thế lực tay sai
C. Đầu tư phát triển một số ngành công nghiệp
D. Thực hiện chính sách “chia để trị”
Câu 8. Cuộc khởi nghĩa của Ápđen Cađe ở Angiêri (1830 – 1847) nhằm chống lại kẻ thù nào?
A. Thực dân Anh       B. Thực dân Bồ Đào Nha
C. Thực dân Pháp       D. Thực dân Tây Ban Nha
Câu 9. Người đứng đầu tổ chức chính trị bí mật “Ai Cập trẻ” là
A. Đại tá Átmét Arabi       B. Ápđen Cađe
C. Muhamét Átmét       D. Ápđen Phata en Sisi
Câu 10. Tổ chức chính trị bí mậ “Ai Cập trẻ” được thành lập, đã
A. Kêu gọi đối phó với các thế lực thù địch
B. Tập hợp, tổ chức những thanh niên yêu nước
C. Chuẩn bị tiến hành khởi nghĩa vũ trang
D. Đề ra những cải cách mang tính chất tư sản
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án
A
C
A
B
A
Câu
6
7
8
9
10
Đáp án
D
C
C
A
D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM