Bài tập trắc nghiệm GDCD 11 Bài 14: Chính sách quốc phòng an ninh (phần 1)

Câu 1: Nền quốc phòng và an ninh nước ta là
A. Nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân
B. Nền quốc phòng toàn dân vững mạnh
C. Nền quốc phòng và an ninh nhân dân
D. Nền quốc phòng khu vực

Câu 2: Lực lượng nòng cốt để bảo vệ Tổ quốc là
A. Đảng và Nhà nước
B. Toàn dân
C. Đảng, Nhà nước và nhân dân
D. Quân đội nhân dân, công an nhân dân
Câu 3: Kết hợp quốc phòng với an ninh, đó là kết hợp sức mạnh của
A. Lực lượng và thế trận quốc phòng với lực lượng và thế trận an ninh
B. Lực lượng quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân
C. Lực lượng quốc phòng an ninh
D. Lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân
Câu 4: Pháp luật quy định củng cố quốc phòng, bảo vệ an ninh quốc gia là nhiệm vụ của
A. Công an nhân dân
B. Quân đội nhân dân
C. Toàn dân
D. Công dân
Câu 5: Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một trong các nội dung của chính sách?
A. Dân số
B. Văn hóa
C. Quốc phòng và an ninh
D. Đối ngoại
Câu 6: nội dung nào dưới đây đúng khi nói về sức mạnh dân tộc?
A. Sức mạnh của văn hóa tinh thần và vật chất của dân tộc
B. Sức mạnh của khoa học và công nghệ
C. Sức mạnh của hệ thống chính trị
D. Sức mạnh của quân sựv
Câu 7: Yếu tố có ý nghĩa quyết định sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết dân tộc là ?
A. Sức mạnh dân tộc
B. Sức mạnh thời đại
C. Sức mạnh của Đảng và Nhà nước
D. Sức mạnh của quốc phòng, an ninh
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
Đáp án
A
D
A
C
C
A
A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM