Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 11: Tình hình các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 -1939)(phần 1)

Câu 1. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình tại đâu, vào thời gian nào?
A. Pari ( 1919-1920) và Luân Đôn (1920 – 1921)
B. Vécxai (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1921-1922)
C. Luân Đôn (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1921 – 1922)
D. Oasinhtơn (1919 – 1920) và Vécxai (1921 – 1922)
Câu 2. Nội dung chủ yếu của các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Để kí hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi cho các nước thắng trận
B. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước tư bản
C. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước thuộc địa
D. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước chịu ảnh hưởng của chiến tranh
Câu 3. Văn kiện kí kết từ các hội nghị hòa hình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất đã đưa đến hình thành một trật tự thế giới mới, đó là
A. Trật tự đa cực       B. Trật tự Oasinhtơn
C. Trật tự Vécxai       D. Trật tự Vécxai – Oasinhtơn
Câu 4. Những nước giành được nhiều quyền lợi trong trật tự thế giới mới sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là
A. Liên Xô, Anh, Pháp, Mĩ      B. Anh, Pháp, Mĩ, Nhật Bản
C. Anh, Đức, Mĩ, Nhật Bản       D. Italia, Pháp, Mĩ, Nhật Bản
Câu 5. “Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mỏng manh” vì
A. Hệ thống thuộc địa của các nước nhiều, ít khác nhau
B. Có sự phát triển không đồng đều về kinh tế
C. Các nước đều cho rằng mình có sức mạnh cạnh tranh riêng
D. Làm nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về việc phân chia quyền lợi
Câu 6. Tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên có tên gọi là
A. Hội Ái hữu       B. Hội Quốc xã
C. Hội Quốc liên       D. Hội Đoàn kết
Câu 7. Tổ chức chính trị mạng tính quốc tế đầu tiên có sự tham gia của
A. 41 nước       B. 42 nước
C. 43 nước       D. 44 nước
Câu 8. Mục tiêu thành lập của tổ chức chính trị mang tính quốc tế đầu tiên là
A. Duy trì trật tự thế giới mới
B. Tăng cường an ninh giữa các nước
C. Đẩy mạnh hợp tác phát triển kinh tế
D. Thúc đẩy sự giao lưu văn hóa, khoa học giữa các nước
Câu 9. Cuộc khủng hoảng trong những năm 1929 – 1933 diễn ra chủ yếu ở lĩnh vực
A. Xã hội       B. Kinh tế
C. Văn hóa       D. Chính trị
Câu 10. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra đầu tiên ở
A. Anh      B. Pháp
C. Đức       D. Mĩ
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án
B
A
D
B
D
Câu
6
7
8
9
10
Đáp án
C
D
A
B
D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM