Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 5: Các nước Châu Phi và Mĩ La-tinh (phần 2)

Câu 17. Mĩ ban hành đạo luật Henxbơttơn nhằm bao vây cấm vận nước nào ?
A. Áchentina         B. Panama.
C. Cuba         D. Braxin.

Câu 18. Đồng chí Phiđen Caxtơrô đã tùng nói về Việt Nam là :
A. “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình".
B. "Người Cuba đang, bước lên con đường mà người anh em Việt Nam đã vạch ra".
C. “Tên tôi là Việt Nam. Tên anh là Việt Nam, tên chúng ta là Việt Nam. Việt Nam —Hồ Chí Minh —Điện Biên Phủ".
D. "Việt Nam - lương tri của thời đại".
Câu 19. Tình hình Mĩ Latinh trong thập niên 80 của thế kỉ XX ?
A. Kinh tế nhiều nước lâm vào tình trạng suy thoái, lạm phát tăng cao.
B. Phong trào giải phóng dân tộc đã giành được những thắng lợi to lớn, 13 quốc gia giành được độc lập.
C. Phong bào giải phóng dân tộc ở Mĩ Latinh lãm vào tình trạng khó khăn.
D. Tinh hình kinh tế, chính trị ổn định, đời sống nhân dân lao động ở các nước được cải thiện đáng kể.
Câu 20. Khu vực Mĩ Latinh được xác định trong không gian nào ?
A. Phần Trung và Nam Mĩ.
B. Vùng Nam Mĩ.
C. Phân lớn Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ.
D. Mêhicô, Trung Mĩ và Nam Mĩ.
Câu 21.Thắng lợi to lớn và gây ảnh hưởng sâu rộng đối với phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi trong giai đoạn 1960 - 1975 là thắng lợi của nhân dân nước nào?
A. Thắng lợi của nhân dân An-giê-ri.
B. Thắng lợi của nhân dân Mô-dăm-bich, Ăng-gô-la.
C. Thắng lợi của nhân dân Dim-ba-bu-ê.
D. Thắng lợi của nhân dân Nam Phi.
Câu 22. Những khó khăn của châu Phi sau khi giành được độc lập:
A. Sự xâm nhập của chủ nghĩa thực dân mới và sự vơ vét bóc lột về kinh tế của các cường quốc phương Tây.
B. Nợ nước ngoài, đói rét, bệnh tật, mù chữ.
C. Sự bùng nổ về dân số.
D. Tất cả các vấn đề trên
Câu 23. Sự kiện nào được đánh giá là tiêu biểu nhất và là lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai?
A. Thắng lợi của cách mạng Mê-hi-cô.
B. Thắng lợi của cách mạng Ê-của-đo.
C. Thắng lợi của cách mạng Cu-ba.
D. Tất cả các sự kiện trên.
Câu 24. Sự kiện nào sau đây đánh dấu sự mở đầu cách mạng Cu-ba chống lại chế độ độc tài Batixta.
A. Cuộc vượt biển trở về Cuba trên con tàu Granma.
B. Xây dựng lực lượng ở Xiera Maextơra.
C. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-ca-đa.
D. Cuộc tấn công vào La Habana.
Câu 25. Từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc ở châu Phi nổ ra sớm nhất ở nước nào?
A.Bắc Phi         B. Nam Phi
C. Đông Phi         D. Tây Phi
Câu 26. Sự kiện nào đánh dấu mốc sụp đổ về căn bản chủ nghĩa thực dân cũ cùng hệ thống thuộc địa cũ ở châu Phi?
A. 1960 : "Năm châu Phi”.
B. 1962: Angiêri được công nhận độc lập.
C. 1994 : Nên-xơn Man-đê-la trở thành tổng thống da màu đầu tiên.
D. 11-1975 : Nước Cộng hòa nhân dân Angôla ra đời.
Câu 27. Kẻ thù chủ yếu trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của người dân da đen ở Nam Phi là ai?
A. Chủ nghĩa thực dân cũ.
B. Chủ nghĩa thực dân mới.
C. Chủ nghĩa A-pác-thai.
D. Chủ nghĩa thực dân cũ và mới.
Câu 28. Sự kiện nào dưới đây gắn với tên tuổi của Nên-Xơn Man-đê-la?
A. Chiến sĩ nổi tiếng chống ách thống trị của bọn thực dân.
B. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở An-giê-ri.
C. Lãnh tụ của phong trào giải phóng dân tộc ở Ăng-gô-la.
D. Lãnh tụ của phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Nam Phi.
Câu 29. Từ những thập niên đầu của thể kỉ XX, nhiều nước Mĩ La-tinh đã thoát khởi sự lệ thuộc của Tây Ban Nha nhưng lại rơi vào vòng lệ thuộc của nước nào?
A.Thực dân Anh         B. Đế quốc Mĩ
C. Thực dân Pháp         D. Đế quốc Nhật
Câu 30. Kẻ thù chủ yếu của nhân dân các nước Mĩ La-tinh là ai?
A Chế độ phân biệt chủng tộc.
B Chủ nghĩa thực dân cũ.
C. Chế độ tay sai phản động của chủ nghĩa thực dân mới.
D. Giai cấp địa chủ phong kiến.
Câu 31. Từ những năm 60 đến những năm 80 của thế kỉ XX, phong trào đấu tranh của nhân dân các nước Mĩ La-tinh diễn ra dưới hình thức nào?
A. Bãi công của công nhân.
B. Đấu tranh chính trị.
C. Đấu tranh vũ trang.
D. Cả ba hình thức trên.
Câu 32. Sự kiện lịch sử nào mở đầu cho cách mạng Cu-ba?
A. Cuộc đổ bộ của tàu "Gran-ma” lên đất Cu-ba (1956).
B. Cuộc tấn công vào trại lính Môn-Ca-đa (26-7-1953).
C. Nghĩa quân Cu-ba mở cuộc tấn công (1958).
D. Nghĩa quân Cu-ba chiếm lĩnh thủ đô La-ha-ba-na (1-1-1959).
Câu 33. Nước được mệnh danh là "Lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc Mĩ La-tinh"?
A. Ac-hen-ti-na B. B-ra-xin
C. Cu-ba D. Mê-hi-cô
Đáp án
Câu
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Đáp án
c
a
a
d
b
d
c
c
a
Câu
26
27
28
29
30
31
32
33
Đáp án
d
c
d
b
c
d
b
c
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM