Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 27: Tổng kết Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thứ nhất đến năm 2000 (phần 7)

Câu 83. Tổng thống nào của Mĩ gắn với sự sụp đổ của chính quyền bù nhìn Ngô Đình Diệm ?
A. Ken nơ đi.       B. Giôn xơn.
C. Ních xơn.       D. Các-tơ.

Câu 84. Hoà thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm vào thời gian nào? Ở dâu?
A. 11 - 5 - 1963. Ở Hà Nội.
B. 11 - 7 - 1963. Ở Huế.
C. 11 - 6- 1963. Ở Sài Gòn.
D. 1 - 11 - 1963. Ở Đà Nẵng.
Câu 85. Chiến thắng lớn nhất thể hiện tình đoàn kết keo sơn chiến đấu của nhân dân Việt - Lào trong những năm 1969 - 1972 là:
A. Chiến thắng tại cánh đồng Chum - Xiêng Khoảng, Lào.
B Chiến thắng trong việc đánh bại cuộc hành quân Lam Sơn 719, tại đường 9 - Nam Lào.
C. Chiến thắng ở Thà Khẹt.
Câu 86. Quá trình diễn biến của Hội nghị Pa-ri gắn với đời tổng thống nào của Mĩ?
A. Ken nơ đi, Ních xơn.
B. Giôn xơn, Ních xơn.
C. Ních xơn, Pho.
D. Giôn xơn, Ních xơn, Pho.
Câu 87. Hội nghị Pa-ri diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. 5 - 1968 đến 27 - 1 - 1973.
B. Cuối năm 1969 đến đầu 1973.
C. 12 - 1972 đến 27 - 1 - 1973.
D. 1970 đến 1973.
Câu 88. Để ép ta nhân nhượng, kí một hiệp định do Mĩ soạn ra, Ních xơn đã cho máy bay B52 đánh vào những địa danh nào trong 12 ngày đêm cuối năm 1972?
A. Hà Nội, Nam Định.
B. Hà Nội, Hải Phòng.
C. Hà Nội, Thanh Hoá.
D. Nghệ An, Hà Tĩnh.
Câu 89. Chiến thắng nào của ta trong năm 1975 đã chuyển cách mạng miền Nam từ cuộc tiến công chiến lược sang Tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam?
A. Chiến thắng Phước Long.
B. Chiến thắng Tây Nguyên.
C. Chiến thắng ở Huế - Đà nẵng.
D. Chiến thắng Quảng Trị.
Câu 90. “Phải tập trung nhanh nhất binh khí kĩ thuật để giải phóng miền Nam trước mùa mưa”. Chủ trương này ra đời trong thời điểm lịch sử nào?
A. Sau khi chiến dịch Tây Nguyên kết thúc.
B. Khi chiến dịch Huế - Đà Nẵng đang sôi động.
C. Ta chuẩn bị mở chiến dịch Hồ Chí Minh.
D. Khi chiến dịch Hồ Chí Minh đang tiếp diễn.
Câu 91. Thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc bao nhiêu năm chiến tranh giải phóng dân tộc?
A. 21 năm.        B. 30 năm.       C. 15 năm.       D. 20 năm.
Câu 92. Ngày 20 – 9 - 1977, diễn ra sự kiện gì gắn với nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đáng ghi nhớ ?
A. Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.
B. Việt Nam hoàn thành công cuộc cải tạo Xã hội chủ nghĩa.
C. Việt Nam gia nhập khối ASEAN.
D. Tất cả các sự kiện trên.
Câu 93. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua trong thời điểm nào?
A. Năm 1946.       B. Năm 1959.
C. Năm 1979.        D Năm 1980.
Câu 94. Ngày 7 – 11 - 2007, diễn ra sự kiện gì gắn với sự phát triển kinh tế đối ngoại của Việt Nam ?
A. Việt Nam trở thành thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc.
B. Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO.
C. Việt Nam gia nhập khối ASEAN.
D. Tất cả các sự kiện trên.
Đáp án
Câu
83
84
85
86
87
88
Đáp án
a
c
b
b
a
b
Câu
89
90
91
92
93
94
Đáp án
b
c
b
a
d
b
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM