Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 27: Tổng kết Lịch sử Việt Nam từ sau chiến tranh thứ nhất đến năm 2000 (phần 4)

Câu 43. Trong những năm 1919 – 1925, có sự kiện lịch sử tiêu biểu nào gắn với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ?
A. Nguyễn Ái Quốc tìm đến cách mạng tháng 10 Nga.
B. Nguyễn Ải Quốc đến với chủ nghĩa Mác Lênin tìm con đường cứu nước đúng đắn.
C. Nguyễn Ải Quốc đưa ra yêu sách đến Hội nghị Vecsai.
D. Nguyễn Ải Quốc thành lập hội Liên hiệp thuộc địa.

Câu 44. Đông Dương cộng sản Đàng và An Nam Cộng sản Đảng ra đời từ các tổ chức chính trị nào ?
A. Việt Nam quốc dân đảng.
B. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
C. Tân Việt cách mạng Đảng.
D. Cả 3 tổ chức trên.
Câu 45.Sự kiện nào dưới đây gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Liên Xô ?
A. Tham dự Đại hội lần thứ V của Quốc tế cộng sản.
B. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
C. Thành lập Hội liên hiệp thuộc địa.
D. Viết “Bản án chế độ thực dân Pháp”.
Câu 46. Công lao đầu tiên to lớn nhất của Nguyễn Ái Quốc trong những năm 1911 – 1920 là gì ?
A. Từ chủ nghĩa yêu nước đến chú nghĩa Mác - Lênin, tìm ra con đường cứu nước đúng đắn.
B. Thành lập Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
C. Hợp nhất ba tổ chức cộng sản.
D. Khởi thảo cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng cộng sản Việt Nam.
Câu 47. Chọn câu đúng để điền vào chỗ trống câu sau đây: “Muốn cứu nước, muốn giải phóng dân tộc, không có con đường nào khác”.
A. Con đường Cách mạng tháng Mười Nga.
B. Con đường cách mạng dân chủ tư sản.
C. Con đường cách mạng vô sản.
D. Con đường cách mạng thuộc địa.
Câu 48. Trong các sự kiện sau đây, sự kiện nào có liên hệ trực tiếp đến việc Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam?
A. Nguyễn Ái Quốc tham dự Đại hội Tua của Đảng Xã hội Pháp.
B. Nguyễn Ái Quốc viết Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.
C. Nguyễn Ái Quốc triệu tập hội nghị ba tổ chức cộng sản.
D. Tất cả các sự kiện trên.
Câu 49. Nội dung nào dưới đây không thuộc Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam?
A. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới.
B. Cách mạng Việt Nam phải trải qua 2 giai đoạn: Cách mạng tư sản dân quyền và Cách mạng Xã hội chủ nghĩa.
C. Lực lượng cách mạng Việt Nam là công nhân và nông dân.
D. Vai trò lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
Câu 50. Vấn đề khác nhau giữa Cương lĩnh chính trị và Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 là gì?
A. Về con đường cách mạng Việt Nam.
B. Về nhiệm vụ và lực lượng cách mạng Việt Nam.
C. Về vị trí của cách mạng Việt Nam.
D. Câu A và B đều đúng.
Câu 51. Các tổ chức chính trị sau đây, tổ chức nào theo khuynh hướng vô sản?
A. Hội Phục Việt.
B. Việt Nam Quốc dân đảng.
C. Đảng Lập hiến.
D. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên.
Câu 52. Vì sao cách mạng Việt Nam phải đi theo con đường cách mạng vô sản?
A. Đường lối cứu nước của giai cấp phong kiến và tư sản đã lỗi thời, lạc hậu.
B. Giai cấp vô sản đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến.
C. Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng vô sản thế giới.
D. Câu A và B đúng.
Câu 53. Tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc nêu rõ mối quan hệ giữa cách mạng thuộc địa và cách mạng chính quốc?
A. “Người cùng khổ”
B. “Bản án chế độ thực dân Pháp”
C. "Đường Kách mệnh”
D. Tất cả các tác phẩm trên
Câu 54. Điểm nổi bật nhất của phong trào cách mạng 1930-1931 là gì?
A. Vai trò lãnh đạo của Đảng và thực hiện liên minh công - nông.
B. Tập hợp đông đảo quần chúng thành lập đội quân chính trị.
C. Đảng kiên định trong đấu tranh.
D. Tất cả cùng đúng.
Câu 55. Hạn chế về lực lượng cách mạng mà Luận cương chính trị tháng 10 - 1930 đã nêu ra được sửa chữa trong thời kì cách mạng:
A.1930 - 1931.       B. 1932 - 1935.
C. 1936 - 1939.        D. 1939- 1945.
Câu 56. Tính chất cách mạng triệt để của phong trào cách mạng 1930 - 1931 được thể hiện như thế nào?
A. Phong trào thực hiện sự liên minh công - nông vững chắc.
B. Phong trào đấu tranh liên tục từ Bắc đến Nam.
C. Phong trào đã giáng một đòn quyết liệt vào bọn thực dân, phong kiến.
D. Phong trào đã sử dụng hình thức vũ trang khởi nghĩa, đã giành được chính quyền ở một số địa phương thuộc Nghệ - Tĩnh và thành lập chính quyền cách mạng Xô Viết Nghệ - Tĩnh.
Đáp án
Câu
43
44
45
46
47
48
49
Đáp án
b
a
a
c
c
b
b
Câu
50
51
52
53
54
55
56
Đáp án
b
d
d
c
a
c
d

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM