Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 26: Đất nước trên đường đổi mới đi lên Chủ nghĩa xã hội (1986-2000)

Câu 1. Vì sao Việt Nam phải tiến hành đổi mới ?
A. Đổi mới là một yêu cầu thường xuyên của cách mạng.
B. Để khắc phục những sai lầm, khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng.
C. Đổi mới để đẩy mạnh công cuộc xây dụng và bảo vệ đất nước trong bối cảnh quốc tế đang có nhũng chuyển biến mạnh mẽ.
D. Tất cả các ý trên.

Câu 2. Ba chương trình
kinh tế được đề ra tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI là gì ?
A. Phát triển nông - lâm - ngư nghiệp.
B. Phát triển kinh tế vườn - ao - chuồng.
C. Lương thực - thực phẩm - hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.
D. Nông nghiệp - công nghiệp chế biến - xuất khẩu.
Câu 3. Khi nào Việt Nam có gạo để xuất khẩu ?
A. Năm 1989.       B. Năm 1990.
C. Năm 1991.       D. Năm 1988.
Câu 4. Đảng ta đã có bao nhiêu Cương lĩnh ?
A. 1             B. 2              C. 3              D. 4
Câu 5. Thành tựu về kinh tế đối ngoại từ năm 1986 – 1990?
A. Hàng xuất khẩu tăng gấp 2 lần.
B. Hàng xuất khẩu tăng gấp 3 lần.
C. Hàng xuất khẩu tăng gấp 2,5 lần.
D. Hàng xuất khẩu tâng 3,5 lần.
Câu 6. Tính chất nền kinh tế Việt Nam trong thời kì đổi mới?
A. Kinh tế tự cấp.
B. Kinh tế bao cấp.
C. Kinh tế hàng hoá tự do.
D. Kinh tế hàng hoá, có sự điều tiết của nhà nước.
Câu 7. Đường lối đổi mới được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ mấy của Đảng ? Thời gian ?
A. Đại hội V ; năm 1982.
B. Đại hội VI; năm 1990.
C. Đại hội V ; năm 1986.
D. Đại hội VI; năm 1986.
Câu 8. Thành tựu của việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1991 - 1995)?
A. Lạm phát bị đẩy lùi, năm 1995 chỉ còn 12,7%.
B. Công nghiệp bình quân hằng năm tăng 13,3%.
C. Trong 5 năm, xuất khẩu đạt 17 tỉ USD.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 9. Điền thêm từ còn thiếu trong câu trích từ Nghị quyết Đại hội Đảng : "Đẩy mạnh công cuộc đổi mới ... , tiếp tục phát triển nền kinh tế hành hoá nhiều thành phần".
A. Sâu rộng.
B. Toàn diện và đồng bộ.
C. Trên mọi lĩnh vực.
D. Đất nước.
Câu 10. Thành tựu của hoạt động xuất khẩu, trong kế hoạch 5 năm 1996 - 2000 ?
A. Đạt 17 tỉ USD.
B. Đạt 61,5 tỉ USD.
C. Đạt 51,6 tỉ USD.
D. Đạt 55,6 tỉ USD.
Câu 11. Ba mặt hàng chủ lực xuất khẩu của nước ta trong kế hoạch Nhà nước 5 năm 1996 - 2000 là:
A. Lúa gạo, đổ may mặc, thuỷ sản.
B. Lúa gạo, thuỷ sản, hồ tiêu.
C. Lúa gạo, hồ tiêu, cà phê.
D. Lúa gạo, cà phê, thuỷ sản.
Câu 12. Điền thêm từ còn thiếu trong câu sau : “Việt Nam muốn ... với các quốc gia trên thế giới”
A. Là bạn        B. Làm bạn
C. Kết bạn       B. Tìm bạn
Câu 13. Thời điểm Việt Nam – Hoa Kì thiết lập quan hệ ngoại giao ?
A. 30 – 4 – 1995       B. 27 – 8 – 1995
C. 11 – 7 – 1995       D. 28 – 7 - 1995
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
Đáp án
d
c
a
c
b
d
d
Câu
8
9
10
11
12
13
Đáp án
d
b
c
d
a
c
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM