Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 25: Xây dựng đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội- Đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)

Câu 1. Cách mạng xã hội chủ nghĩa được bắt đầu ở Việt Nam khi nào ?
A. 1954          B. 1965          C. 1975          D. 1975
Câu 2. Một hình thức xí nghiệp chỉ xuất hiện trong thời gian cải tạo xã hội chù nghĩa sau giải phóng?
A. Xí nghiệp quốc doanh.
B. Xí nghiệp tư bản - Nhà nước.
C. Xí nghiệp tư bản tư nhân.
D. Xí nghiệp công - tư hợp doanh.
Câu 3. Sau kế hoạch 5 năm (1976 - 1980), tình hình kinh tế Việt Nam như thế nào ?
A. Nền kinh tế nước ta mất cân đối nghiêm trọng.
B. Nền kinh tế đã từng bước được phục hồi và phát triển.
C. Kinh tế tư nhãn và cá thể bị ngăn cấm, thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 4. Tình hình kinh tế nông nghiệp nước ta sau 5 năm thực hiện kế hoạch Nhà nước(1981 - 1985) là:
A. Sản xuất nông nghiệp tàng bình quân hằng năm là 2,9%.
B. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 3,9%.
C. Sản xuất nông nghiệp tâng bình quân hằng năm là 4,9%.
D. Sản xuất nông nghiệp tăng bình quân hằng năm là 1,9%.
Câu 5. Điền thêm từ còn thiếu trong câu sau : "Chủ nghĩa xã hội không những là mục đích của toàn bộ sự nghiệp chúng ta mà còn vì chủ nghĩa xã hội, sự vững mạnh của chế độ xã hội chù nghĩa là bảo đàm cho ... của Tổ quốc".
A. Độc lập và tự do.
B. Độc lập và thống nhất.
C. Độc lập và chủ quyền.
D. Độc lập và phát triển.
Câu 6. Tình hình công nghiệp nước ta trong những năm 1981 – 1985?
A. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 0,6%.
B. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 9,5%.
C. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 7,5%.
D. Công nghiệp tăng bình quân hàng năm 8,6%.
Câu 7. Chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ khỉ nào ?
A. Ngày 3 - 5 – 1975.
B. Ngày 10-5- 1975.
C. Ngày 22- 12- 1978.
D. Ngày 1- 1-1979.
Câu 8. Chiến tranh biên giới phía Bắc bùng nổ trong thời gian nào ?
A. Từ ngày 7-1 - 1979 đến ngày 5 - 3 - 1979.
B. Từ ngày 17 - 1 - 1979 đến ngày 18 - 3 - 1979.
C.Từ ngày 17. - 2 - 1979 đến ngày 18 - 3 - 1979.
D. Từ ngày 17 - 2 - 1979 đến ngày 5 - 3 - 1979.
Câu 9. Cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc đã diễn ra trên quy mô bao nhiêu tỉnh?
A. 4              B. 5              C. 6             D. 7
Câu 10. Tình hình kinh tế nước ta sau kế hoạch 5 năm (1981 – 1985)
A. Nền kinh tế trong tình trạng mất cân đối nghiêm trọng.
B. Không phát huy được tiềm năng của các thành phần kinh tế cá thể tư nhân.
C. Mục tiêu cơ bản là ổn định tình hình kinh tế - xã hội vẫn chưa thực hiện được.
D. Tất cả các ý trên.
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án
a
d
d
c
a
Câu
6
7
8
9
10
Đáp án
b
c
c
c
d
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM