Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 21: Xây dựng Chủ nghĩa Xã hội ở miền Bắc - Đấu tranh chống Đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965) (phần 1)

Câu 1. Ngày 10/10/1954, sự kiện quan trọng nào đã xảy ra :
A. Miền Bấc hoàn toàn giải phóng.
B. Trung ương Đảng và Chính phủ trở về Thủ đô.
C. Quân ta tiến vào tiếp quản Thủ đô.
D. Tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi Việt Nam.

Câu 2. Pháp thực hiện rút quân khỏi miền Nam Việt Nam trong bối cảnh nào ?
A. Tất cả mọi điều khoản được quy định tại hiệp định đã được hoàn tất.
B. Pháp đã hoàn tất chuyển giao mọi trách nhiệm thi hành Hiệp định Giơ– ne–vơ cho chính quyền Bửu Lộc.
C. Pháp đã xúc tiến mọi việc cho công cuộc thống nhất đất nước bằng con đường tổng tuyển cử hai miền.
D. Rất nhiều điều khoản ghi trong hiệp định Giơ-ne-vơ chưa được hoàn tất.
Câu 3. Điền từ còn thiếu trong câu nói sau của Ngoại trưởng Đa-lét (Mĩ): Từ nay về sau, vấn đề bức thiết không phải là than tiếc dĩ vãng, mà là lợi dụng thời cơ để việc thất thủ Bắc Việt Nam không mở đường cho ..... bành trướng ở Đông Nam Á và Tây Nam Thái Bình Dương”
A. Chủ nghĩa xã hội.
B. Chủ nghĩa cộng sản.
C. Cách mạng giải phóng dân tộc.
D. Cách mạng xã hội chủ nghĩa.
Câu 4. Tình hình chung của cách mạng Việt Nam sau năm 1954 ?
A. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa.
B. Việt Nam đã hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc.
C. Nhà nước đã hoàn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa.
D. Một nửa nước đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
Câu 5. Vấn đề ruộng đất cho dân cày đã được khẳng định lần đầu tiên trong văn kiện nào của Đảng ?
A. Cương lĩnh chính trị đầu tiên
B. Luận cương chính trị đầu tiên.
C. Nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành trung ương Đảng tháng 10/1930.
D. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ I (3/1935).
Câu 6. Cho đến năm 1956, ta đã tiến hành bao nhiêu đợt cải cách ruộng đất ?
A. 2       B. 3          C. 4           D. 5
Câu 7. Thành tựu lớn của cải cách ruộng đất 1954 - 1956 là :
A. Đã giải quyết được 81 vạn héc-ta ruộng đất cho các hộ nông dân.
B. Hơn 2,5 triệu hộ gia đình nông dân Việt Nam được cấp ruộng đất.
C. Thủ tiêu hoàn toàn thế lực kinh tế của giai cấp địa chủ trong nông thôn Việt Nam.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 8. Trong quá trình thực hiện cải cách ruộng đất ta đã :
A. Quy nhầm, quy sai một số nông dân, cán bộ, đảng viên thành địa chù.
B. Không phân biệt đối xử nhũng địa chủ tham gia kháng chiến, tầng lớp trên có công với cách mạng.
C. Không nắm vững phân định thành phần giai cấp, áp dụng mấy móc giáo điều.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 9. Trong thời kì khôi phục kinh tế, ta đã đạt được những thành tựu gì ?
A. Năm 1957, ta đã giải quyết được nạn đói kinh niên ở Miền Bắc.
B. Năm 1957, ta đã phục hồi xây mới 97 xí nghiệp, nhà máy lớn do nhà nước quản lí trên toàn Miền Bắc.
C. Năm 1957, ta đã đặt quan hê buôn bán với 27 nước.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 10. Nhiệm vụ chính của cách mạng Miền Bắc trong 3 năm 1958 - 1960 là :
A. Hoàn thành cách mạng ruộng đất.
B. Tập trung cải tạo quan hệ sản xuất.
C. Cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế xã hội.
D. Hoàn thành cách mạng ruộng đất, bước đầu xây dụng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội.
Câu 11. Khâu chính của công cuộc cải tạo quan hộ sản xuất Xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc trong năm 1958 – 1960?
A. Thành lập các công ty công thương nghiệp tư bản tư doanh.
B. Vận động hợp tác hoá trong sán xuất nông nghiệp.
C. Phát triển thành phân kinh tế quốc doanh.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 12. Đến năm 1960, công cuộc phát triển kinh tế - xã hội ở miền Bắc đã đạt được thành tựu gì ?
A. Xây dựng được 172 xí nghiệp lớn do trung ương quản lí.
B. Xây dựng được 192 xí nghiệp lớn do địa phương quản lí.
C. Xây dựng 500 xí nghiệp lớn do trung ương quản lí.
D. Xây dựng 217 xí nghiệp lớn do trung ương quản lí.
Câu 13. Mô hình hợp tác xã được xây dựng trong những ngành kinh tế nào ở Miền Bắc nước ta ?
A. Nông nghiệp, giao thông vận tải.
B. Nông nghiệp và thù công nghiệp.
C. Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp.
D. Thủ công, thương nghiệp và công nghiệp.
Câu 14. Thành tựu của cách mạng miền Bắc trong những năm 1954 – 1960?
A. Căn bản xóa bỏ thành phần bóc lột trong đời sống kinh tế xã hội.
B. Phát triển các hợp tác xã cổng nghiệp, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
C. Bước đẩu phát triển thành phần kinh tế quốc dân.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 15. Trong những năm 1958 – 1960, cách mạng nước ta đã phạm sai lầm gì ?
A. Nóng vội
B. Vi phạm nguyên tắc dân chủ tự nguyện
C. Dập khuôn, giáo điều
D. Tất cả các ý trên
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
c
b
a
d
a
d
d
c
Câu
9
10
11
12
13
14
15
Đáp án
b
a
c
a
a
c
c
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM