Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000) (phần 1)

Câu 1. Kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế sau chiến tranh ở Liên Xô diễn ra trong khoảng thời gian nào ?
A. 1945 – 1949.        B. 1946- 1950.
C. 1947-1951.       D. 1945- 1951.

Câu 2. Thành tựu của kế hoạch khôi phục kinh tế sau chiến tranh ờ Liên Xô (1945- 1950) ?
A. Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp năm 1950 đạt mức sản lượng năm 1940.
B. Sản lượng nông nghiệp, công nghiệp đểu vượt mức sản lượng năm 1940.
C. Sản lượng cổng nghiệp tăng 73%, nông nghiệp đạt mức trước chỉến tranh (năm 1940).
D. Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp đều tăng 73%.
Câu 3. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên từ vào năm nào ?
A. 1948.       B. 1949.
C. 1950.       D. 1947.
Câu 4. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa gì ?
A. Khẳng định vai trò to lớn của Liên Xô đổi với sự phát triển phong trào cách mạng thế gỉới.
B. Thế giới bắt đầu bước vào thời đại chiến tranh hạt nhân.
C. Thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ bị phá vỡ.
D. Liên Xô trở thành nước đầu tiên sở hữu vũ khí nguyên tử.
Câu 5. Vị trí của nền kinh tế Liên Xô trong những năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 ?
A. Liên Xô là siêu cường kinh tế duy nhất.
B. Liên Xô là cường quốc công nghiệp thứ hai ờ châu Âu.
C. Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng hàng thứ hai trên thế giới.
D. Liên Xô là một nước có nển nông nghiệp hiện đại nhất thế giới.
Câu 6. Vệ tình nhân tạo được Liên Xô phóng thành công năm 1957 có tến gọi là:
A. Thần Châu.       B. Spút-nhích.
C. Phương Đông.        D. Sa-i-uz 37.
Câu 7. Một trong những thành công của Liên Xô trong hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội (1950 - những nãm 70) là :
A. Trở thành nước đi đầu trong các ngành công nghiệp mới như : công nghiệp điện hạt nhân, công nghiệp vũ trụ.
B. Nước tiên phong thực hiện cuộc "cách mạng xanh" trong nông nghiệp.
C. Trở thành quốc gỉa hàng đầu thế giới về vũ khí sinh học.
D. Là quốc gỉa có thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Âu.
Câu 8. I-u-ri Ga-ga-rin là ai ?
A. Là người đầu tiên thám hiểm Mặt Trăng.
B. Là nhà du hành vũ trụ đầu tiên bay vòng quanh Trái Đất
C. Là người đầu tiên thám hiểm sao Hởa.
D. Là người đã thiết kế - chế tạo thành công vệ tinh nhân tạo Spút-ních.
Câu 9. Sau hơn 20 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đã đạt được thành tựu lớn trong lĩnh vực giáo dục là?
A. Hoàn thành phổ cập giáo dục Tiểu học.
B. Bắt đầu thực hiện phổ cập giáo dục Trung học trong cả nước.
C. Trở thành một trong những nước cố mặt bằng dân trí cao nhất thế giới.
D. Là nước đào tạo được một đội ngũ cán bộ khoa học kĩ thuật hùng hậu nhất thế giới.
Câu 10. Thuận lợi lớn của Liên Xô sau Chiến tranh thế giới thứ II là:
A. Các nước tư bản dỡ bò cấm vận, bao vây Liên Xô.
B. Vị thế, uy tín của Liên Xô được nâng cao trên thế giới.
C. Trở thành chỗ dựa vững chắc cho phong trào cách mạng thế giới.
D. Liên bang Xô vỉết được mở rộng, số thành viên tăng lên 15 nước.
Câu 11. Đặc điểm của các nhà nước ở Đông Âu trong những năm 1945 - 1949 ?
A. Chính quyền chuyên chính vô sản.
B. Chính quyền chuyên chính tư sản.
C. Chính quyền dân chủ nhân dân.
D. Chính quyền chuyên chế.
Câu 12. Sau khi giải phóng đất nước, các nước Đông Âu đã tiếp tục hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân như thế nào ?
A. Thành lập chính quyền dân chủ nhân dân dựa trên sự liên hiệp giữa đảng của giai cấp tư sản và Đảng Cộng sản.
B. Tiến hành cuộc nội chiến nhằm loại trừ thế lực của đảng tư sản.
C. Thông qua một loạt cải cách dân chủ trên lĩnh vực kinh tế — chính trị - xã hội; củng cố chính quyền nhân dân, khẳng định vai trò lãnh đạo cùa Đảng Cộng sản.
D. Nhờ Hồng quân Liên Xô giúp đỡ để gạt dần thế lực của giai cấp tư sản trong chính phủ liên hiệp.
Câu 13. Cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu hoàn thành khỉ nào ?
A. Năm 1947.       B. Năm 1948.
C. Năm 1949.       D. Năm 1950.
Câu 14. Thành công của cách mạng dân chù nhân dân ờ các nước Đông Âu có ý nghĩa gì ?
A. Đánh dấu một bước ngoặt trong tiến trinh lịch sử cùa các nước Đông Âu - Đảng Cộng sản hoàn toàn nẳm quyền lãnh đạo đất nước.
B. Đông Âu bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội.
C. Chù nghĩa xã hội từ một nước trở thành hệ thống thế giới.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 15. Tinh hình chung của các nưức Đông Âu khi bước vào thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội là:
A. Những nước kém phát triển, kinh tế nghèo nàn, lạc hậu.
B. Những nước có trình độ phát triển tương đối cao, đồng đều.
C. Những nước có nền kinh tế nông nghiệp hiện đại, nhưng công nghiệp kém phát triển.
D. Những nước có trình độ phát triển thấp, trừ Tiệp Khắc và Cộng hoà dân chủ Đức.
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
b
c
b
c
c
b
a
b
Câu
9
10
11
12
13
14
15
Đáp án
c
b
c
c
b
d
d
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM