Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-1991). Liên Bang Nga (1991-2000) (phần 4)

Câu 46. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên từ vào năm nào?
A. 1945.    B. 1947.     C. 1949.     D. 1951.
Câu 47. Điểm khác nhau về mục đích trong việc sử dụng năng lượng nguyên tử cùa Liên Xô và Mĩ?
A. Mờ rộng lănh thổ.
B. Duy trì nền hòa bình thế giới
C. Ủng hộ phong trào cách mạng thế giới.
D. Khống chế các nước khác.
Câu 48. Trong quá trình xây dựng Chủ nghĩa xã hội ờ Liên Xô (từ 1950 đến nừa đầu những năm 70 của thế ki XX), số liệu nào sau đây có ý nghĩa nhất?
A. Nếu năm 1950, Liên Xô sàn xuất được 27,3 triệu tấn thép thì đến năm 1970 sản xuất được 115,9 triệu tấn.
B.Năm 1950, tổng sản lượng công nghiệp cùa Liên Xô tăng 73% so với trước chiến tranh.
C. Từ năm 1951 đến 1975, mức tăng trưởng của Liên Xô hàng năm đạt 9,6%.
D. Từ giữa thập niên 70, sàn xuất công nghiệp cùa Lièn Xô đạt khoáng 20% sản lượng công nghiệp của toàn thế giới.
Câu 49.Nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới được xây dựng tại đâu?
A. Mĩ       B. Đức.
C. Liên Xô.           D. Trung Quốc.
Câu 50. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, Liên Xô chú trọng vào ngành kinh tế nào để đưa đất nước phát triển ?
A. Phát triển nền công nghiệp nhẹ.
B. Phát triển nền công nghiệp truyền thống.
C. Phát triển nền kinh tế công – nông – thương nghiệp.
D. Phát triển công nghiệp nặng.
Câu 51. Liên xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất vào năm nào?
A. 1955.    B. 1957.    C. 1961.    D. 1963.
Câu 52. Năm 1961 là năm diễn ra sự kiện gì thể hiện việc chinh phục vũ trụ của Liên Xô?
A. Phóng thành công vệ tinh nhân tạo của trái đất.
B. Phóng con tàu đưa người đầu tiên bay vào vũ trụ.
C. Đưa con người lên mặt trăng.
D. Đưa con người lên Sao Hởa.
Câu 53. Yuri Ga-ga-rin đã làm gì trong việc thực hiện chinh phục vũ trụ ?
A. Người đầu tiên bay lên sao Hỏa.
B. Người đầu tiên thử thành công vệ tinh nhân tạo.
C. Người đầu tiên bay vào vũ trụ.
D. Người đầu tiên đặt chân lên Mặt Trăng.
Câu 54. Đến đầu những năm 70 của thế kỷ XX, Liên Xô đã đạt được những thành tựu cơ bản gì thể hiện vai trò quan trọng của mình với Mĩ và Tây Âu?
A. Thế cân bằng về sức mạnh kinh tế đối với Mĩ và phương Tây.
B. Thế cân bằng chiến lược về sức mạnh quân sự nói chung và sức mạnh hạt nhân nói riêng đối với Mĩ và phương Tây.
C. Thế cân bằng sức mạnh về quốc phòng với Mĩ và phương Tây.
D. Thế cân bằng về chinh phục vũ trụ đối với Mĩ và phương Tây.
Câu 55. Vào khoảng thời gian nào các nước Đông Âu lần lượt hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân và bước vào thời kỳ xây dựng Chủ nghĩa xã hội ?
A. Khoảng những năm 1945-1946.
B. Khoảng những năm 1946-1947.
C. Khoảng những năm 1947-1948.
D. Khoảng những năm 1948-1949.
Câu 56. Năm 1973 diễn ra sự kiện gì có ảnh hưởng rất lớn đối với các nước ?
A. Khủng hoảng kinh tế.
B. Khủng hoảng năng lượng.
C. Khủng hoảng chính trị.
D. Tất cả các sự kiện trên.
Câu 57. Vào những năm 70 của thế kỷ XX, trên thế giới đã diễn ra sự kiện gì bất lợi và có lợi cho các nước ?
A. Cuộc khủng hoảng năng lượng và sự phát triển vượt bậc của cách mạng khoa học kỹ thuật.
B. Cuộc khủng hoảng năng lượng và bùng nổ dân số.
C. Sự bùng nổ dân số và tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt.
D. Sự bùng nổ dân số và sự đổi mới kinh tế, chính trị của các nước.
Câu 58. Trước những biến đổi của tình hình kinh tế thế giới trong những năm 70, những người lãnh đạo Đảng, Nhà nước Liên Xô đã làm gì ?
A. Ứng dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật vào sản xuất.
B. Chậm thích ứng, chậm sửa đổi.
C. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế cho phù hợp với tình hình thế giới.
D. Giao lưu va hợp tác với các nước.
Câu 59. Nguyên nhân nào dưới đây làm cho Liên Xô và các nước Đông Âu bị “trì trệ”, khủng hoảng rồi đi đến sụp đổ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?
A. Do xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội chưa khoa học, chưa nhân văn.
B. Do chậm sửa chữa, thay đổi trước những biến động của tình hình thế giới.
C. Do hoạt động chống phá của các thế lực chống chủ nghĩa xã hội.
D. Do tất cả các nguyên nhân trên.
Câu 60. Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập vào thời gian nào ?
A. Ngày 8-1-1949
B. Ngày 1-8-1949
C. Ngày 18-1-1950
D. Ngày 14-5-1955
Đáp án
Câu
46
47
48
49
50
51
52
53
Đáp án
c
b
d
c
d
b
b
c
Câu
54
55
56
57
58
59
60
Đáp án
b
d
b
a
b
d
a
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM