Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 19: Bước phát triển mới của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1950-1953) (phần 4)

Câu 41. Chủ trương cơ bản nhất của Đảng và Chính phủ trong những năm 1948 - 1950 trên lĩnh vực kinh tế là:
A. Phát động phong trào thi đua ái quốc, đấy mạnh sản xuất.
B. Xây dựng kinh tế kháng chiến, tự cấp tự túc.
C. Bảo vệ mùa màng.
D. Câu A và B đúng.

Câu 42. Hai hệ thống phòng ngự mà Pháp thiết lập ở Việt Nam năm 1950 là:
A. Tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4 và thiết lập “hành lang Đông Tây” (Hải Phòng, Hà Nội, Hoà Bình, Sơn La).
B. Xây dựng hệ thống phòng ngự ở đồng bằng Bắc Bộ và Trung du.
C. Lập phòng tuyến “boong ke” và “vành đai trắng” xung quanh Trung du và đồng bằng Bắc Bộ.
D. Tất cả đều sai.
Câu 43. Tiêu diệt một bộ phận quan trọng sinh lực dịch.
            - Khai thông biên giới Việt - Trung.
            - Củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt - Bắc.
        Đó là 3 mục đích trong chiến dịch nào của ta?
A. Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947.
B. Chiến dịch Biên giới thu đông 1950.
C. Chiến dịch Hoà Bình - Tây Bắc - Thượng Lào.
D. Cuộc tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954.
Câu 44. Khẩu hiệu nào dưới đây được nêu ra trong chiến dịch Biên giới Thu-đông 1950?
A. “Phải phá tan cuộc tấn công vào mùa đông của giặc Pháp”.
B. “Tất cả để đánh thắng giặc Pháp xâm lược”.
C. “Tất cả cho chiến dịch được toàn thắng”.
D. “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để đánh thắng”.
Câu 45. Từ lúc bùng nổ đến khi kết thúc chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, thời gian nào dưới đây là đúng?
A. 16 - 9 - 1950 đến 22 - 10 -1950.
B. 16 - 8 - 1950 đến 20 -10 - 1950.
C. 16 - 8 - 1950 đến 22 - 10 - 1950.
D. 18 - 9 - 1950 đến 20 - 10 - 1950.
Câu 46. Trận đánh nào có tính chất quyết định trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950?
A. Trận Cao Bằng.
B. Trận Đông Khê.
C. Trận Thất Khê.
D. Trận Đình Lập.
Câu 47. Kết quả lớn nhất mà quân dân ta giành được thắng lợi trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 là:
A. Ta đã giành thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ).
B. Tiêu diệt và bắt 8.300 tên địch, thu trên 3.000 tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh.
C. Giải phóng dải biên giới Việt - Trung với chiều dài 750 km từ Cao Bằng đến Đình Lập.
D. Bộ đội ta đã phát triển với lực lượng ba thứ quân.
Câu 48. “Gấp rút tập trung quân Âu - Phi, xây dựng lực lượng cơ động chiến lược mạnh, ra sức phát triển ngụy quân”. Đó là một trong bổn điểm chính của kế hoạch nào?
A. Rơ-ve.
B. Na-va.
C. Đờ-lat đơ Tát-xi-nhi.
D. Đờ-cát - Tơ-ri.
Câu 49. Đại hội đại biểu toàn quốc lần II của Đảng họp vào thời gian nào? Ở đâu?
A. Từ 09 đến 19 - 2 - 1951. Tại Pắc Bó (Cao Bằng).
B. Từ 10 đến 20-2 - 1951. Tại Hà Nội.
C. Từ 10 đến 19 - 5 - 1951. Tại Tân Trào (Tuyên Quang).
D. Từ 11 đến 19 - 2 - 1951. Tại Chiêm Hoá (Tuyên Quang).
Câu 50. Đại hội lần thứ II của Đảng đã quyết định xuất bản tờ báo
A. Nhân dân.         B. Lao động.
C. Cứu quốc.         D. Chặt xiềng.
Câu 51. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần II quyết định đổi tên Đảng thành:
A. Đảng Cộng sản Đông Dương.
B. Đảng Lao động Việt Nam.
C. Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Đông Dương Cộng sản Đảng.
Câu 52. Vì sao Đại hội lần II của Đảng đánh dấu một mốc quan trọng trong quá trình lãnh đạo và trưởng thành của Đảng ta?
A. Đưa Đảng tiếp tục hoạt động cách mạng.
B. Đảng ta tiếp tục lãnh đạo cuộc kháng chiến.
C. Đảng ta đã hoạt động công khai.
D. Đưa Đảng ra hoạt động công khai và đổi tên Đảng thành Đảng Lao động Việt Nam.
Câu 53. Mặt trận Liên Việt ra đời vào thời gian nào?
A. 19-2-1950.        B. 5-6-1951.
C. 3-3-1951.        D. 3-6-1951.
Đáp án
Câu
41
42
43
44
45
46
47
Đáp án
a
a
b
c
c
a
b
Câu
48
49
59
51
52
53
Đáp án
d
d
a
b
d
c
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM