Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946-1954) (phần 3)

Câu 27. Pháp đã chuyển sang chiến lược "đánh lâu dài", chứng tỏ điều gì:
A. Pháp đã mất thế chủ động chiến lược trên chiến trường Đông Dương.
B. Pháp đã mất thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ.
C. Pháp đang lâm vào tình trạng lúng túng về chiến lược.
D. Pháp đã chuyển sang thế phòng thủ chiến lược trên toàn Đông Dương.

Câu 28. Ai đã chỉ huy binh đoàn dù đổ quân xuống Việt Bắc trong chiến dịch thu đông 1947 ?
A. Sô-va-nhắc.        B. Com-muy-nan.
C. Sác-tông.         D. Lơ Pa-giơ.
Câu 29. Nguyên tắc cải cách giáo dục được đưa ra năm 1950 là gì ?
A. Khoa học.         B. Dân tộc.
C. Đại chúng.        D. Tất cả các ý trên.
Câu 30. Trong chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947. ta đã bắn cháy bao nhiêu máy bay địch ?
A. 11.             B. 16.             C. 21.            D. 9 .
Câu 30. Trong cuộc chiến đấu ở đô thị, thành phố nào kìm chân địch lâu nhất ?
A. Hải Phòng, Đà Nẵng.
B. Hải Phòng, Huế, Nam Định.
C. Hà Nội.
D. Vinh.
Câu 31.Cuộc chiến đấu ở các đô thị diễn ra trong khoảng thời gian nào ?
A. Từ 19 – 12 -1946 đến 2 – 1947.
B. Từ 19 – 12 -1946 đến 10 – 1947.
C. Từ 19 – 12 -1946 đến 12 – 1947.
D. Từ 19 – 12 -1946 đến 12 – 1947.
Câu 32. Vì sao ta phải thực hiện đường lối kháng chiến lâu dài?
A. Ta cần có thời gian để chuẩn bị lực lượng.
B. Từ đầu của cuộc kháng chiến ta yếu hơn địch.
C. Hậu phương của ta chưa vững mạnh.
D. Tất cả các lí do trên.
Câu 33. Chiến dịch Việt Bắc diễn ra trong thời gian nào?
A. Từ 7 - 11 đến 19 - 12.1947.
B. Từ 7 - 10 đến 19 – 12 - 1947.
C. Từ 7 – 10 đến 20 – 12 -1947.
D. Từ 16-8 đen 19- 12- 1947.
Câu 34. Cánh quân đầu tiên Pháp tiến công lên Việt Bắc là cánh quân nào ?
A. Một bộ phận nhảy dù xuống thị xã Bắc Cạn.
B. Một binh đoàn lính thủy từ Hà Nội dọc theo sông Hồng, sông Lô lên Thái Nguyên rồi vòng về Bắc Cạn.
C. Một bộ phận từ Lạng Sơn xuống Cao Bằng rồi vòng về Bắc Cạn.
D. Một bộ phận từ Thái Nguyên đánh lên Bắc Cạn.
Câu 35. Điền các địa danh trong chiến dịch Việt Bắc vào chỗ trống trong câu sau đây : “Trên sông Lô, quân dân ta phục kích tại..."
A. Khoan Bộ, Bông Lau.
B. Khoan Bộ, Đoan Hùng, Bông Lau.
C. Khoan Bộ, Đoan Hùng, Khe Lau.
D. Đoan Hùng, Bông Lau, Khe Lau.
Câu 36. Hành động nghiêm trọng, trắng trợn nhất thể hiện thực dân Pháp đã bội ước tiến công ta?
A. Ở Nam Bộ và Trung Bộ, Pháp tập trung quân tiến công các cơ sở cách mạng.
B. Ở Bắc Bộ thực dân Pháp đánh chiếm Hải Phòng, Lạng Sơn.
C. Ở Hà Nội, thực dân Pháp liên tiếp gây ra những xung đột vũ trang.
D. Gửi tối hậu thư đòi Chính phủ hạ vũ khí đầu hàng.
Câu 37. Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến vào thời điểm nào ?
A. Sáng 19 – 12 - 1946.
B. Trưa 19 - 12 -1946.
C. Chiều 19 – 12 - 1946.
D. Tối 19 - 12 -1946.
Câu 38. Vạch rõ nguyên nhân gây ra cuộc chiến tranh này là do chính sách xâm lược của thực dân Pháp, chính nghĩa thuộc về nhân dân ta, nên quyết tâm chiến đấu của nhân dân ta là để bảo vệ độc lập và chính quyền giành được. Nêu lên tính chất của cuộc kháng chiến, khẳng định niềm tự hào ân tộc, đó là nội dung của văn kiện nào ?
A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19 – 12 - 1946).
B. Bản chỉ thị toàn quốc kháng chiến của Ban thường vụ Trung ương Đảng.
C. Tác phẩm “ Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh.
D. A và B đúng.
Câu 39. Văn kiện nào trình bày đầy đủ nhất đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng ta ?
A. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
B. Bản chỉ thị Toàn quốc kháng chiến của Ban thường vụ Trung ương Đảng.
C. Tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh.
D. A và B đúng.
Đáp án
Câu
27
28
29
30
31
32
33
Đáp án
c
a
d
b
a
d
b
Câu
34
35
36
37
38
39
Đáp án
a
c
d
d
a
c
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM