Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 18: Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống Pháp (1946-1954) (phần 2)

Câu 14. Thực dân Pháp gọi đường nào là "con dường chết" ?
A. Đường số 3.
B. Đường số 4.
C. Đường quốc lộ 1 (đoạn Bắc Giang - Lạng Sơn).
D. Đường số 5 Hà Nội - Hải Phòng.
Câu 15. Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đa quy định đô tuổi được tham gia tuyển chọn vào các lực lượng chiến đấu (chống Pháp) là bao nhiêu ?
A. 18 tuổi dến 25 tuổi.
B. 17 tuổi đến 35 tuổi.
C. 18 tuổi đến 35 tuổi.
D. 18 tuổi dến 45 tuổi.
Câu 16. Cuộc hành quân của cánh quân thủy do Com-muy-nan chỉ huy tiến lên Việt Bắc lần lượt qua nhũng địa danh nào ?
A. Hà Nội ⇒ Khe Lau⇒ Đoan Hùng⇒ Chiêm Hoá.
B. Hà Nội ⇒ Đoan Hùng⇒ Chiêm Hoá ⇒ Khe Lau.
C. Hà Nội⇒ Đoan Hùng ⇒ Khe Lau⇒ Chiêm Hoá.
D. Hà Nội⇒ Đoan Hùng⇒ Khe Lau⇒ Tuyên Quang.
Câu 17. Cuộc tiến quân lên Việt Bắc của Pháp diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Từ ngày 10 - 7 - 1947 đến 19 - 12 - 1947.
B. Từ ngày 7 - 10 - 1947 đến 19 - 12 - 1947.
C. Từ ngày 17 - 10 - 1947 đến 29 - 12 - 1947.
D. Từ ngày 10 - 7 - 1947 đến 12 - 9 - 1947.
Câu 18. Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947 đã khẳng định điều gì ?
A. Đường lối khắng chiến của Đảng ta hoàn toàn đúng đắn.
B. Kế hoạch đánh nhanh, thắng nhanh của Pháp đã hoàn toàn thất bại.
C. Quân dân ta đã phát huy triệt để súc mạnh tinh thần, ưu thế của chiến tranh du kích để đánh bại cuộc hành quân quy mô lớn của Pháp.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 19. Ý nghĩa của chiến thắng Việt Bắc thu đông năm 1947 là :
A. Với chiến thắng này, ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường.
B. Chiến thắng đã khẳng định tính đúng đắn của đường lối kháng chiến của ta, có vũ tinh thần chiến đấu của quân dán cả nước.
C. Chiến thắng đã đánh dấu một bước phát triển nhảy vọt của cuộc kháng chiến : ta đã giành thế chủ động trên chiến trường chính.
D. Là chiến dịch đầu tiên ta chủ động mở và giành thắng lợi lớn, có vũ động viên tinh thần kháng chiến quân dân cả nước.
Câu 20. Pháp buộc phải chuyển sang chiến lược "đánh lâu dài" từ khi nào ?
A. Từ sau chiến thắng Biên giới 1950.
B. Từ sau khi chúng mở rộng chiếm đóng đồng bằng Bắc Bộ.
C. Sau thất bại của cuộc tiến công lên Việt Bắc mùa đông 1947.
D. Từ sau khi kiểm soát hoàn toàn các đô thị Bắc vĩ tuyến 16.
Câu 21. Các "đại đội độc lập", "trung đội vũ trang tuyên truyền" ra đời và hoạt động trong thời gian nào ?
A. Những năm 1947 - 1948.
B. Những năm 1948 - 1949.
C. Những năm 1947 - 1949.
D. Những năm 1948 -1950.
Câu 22.Vì sao Đảng ta chủ trương phân tán bộ đội chủ lực thành các đại đội độc lập ?
A. Để phân tán lực lượng, tránh các cuộc tiến công tiêu diệt quy mô lớn của Pháp.
B. Để phù hợp với chiến thuật đánh du kích.
C. Để đẩy mạnh việc xây dựng lực lượng chiến đấu tại chỗ, phát triển chiến tranh du kích ở vùng sau lưng địch.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 23. Đại đoàn quân chủ lực được thành lập đầu tiên của quân đội ta là đại đoàn nào ?
A. Đại đoàn 307.     B. Đại đoàn 308.
C. Đại đoàn 316.     D. Đại đoàn 325.
Câu 24. Trong quá trình kháng chiến chống Pháp 1947 - 1950, Chính phủ ta đã tiến hành các biện pháp gì để giải quyết nhiệm vụ dân chủ ?
A. Ban hành sắc lệnh giảm tô 25%.
B. Sắc lệnh hoãn nợ, xóa nợ của nông dân với địa chủ.
C. Tạm cấp ruộng đất vắng chủ, đất bỏ hoang cho nông dân.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 25. Chính phủ ta tiến hành cải cách giáo dục vào thời gian nào ?
A. Tháng 7/1950.    B. Tháng 5/1950.
C. Tháng 9/1949.    D. Tháng 9/1950.
Câu 26. Âm mưu của Pháp khi tấn công lên Việt Bắc tháng 10/1947?
A. Tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến, triệt phá kinh tế, kho tàng, quân chù lực của ta ; giành thắng lợi quân sự, xúc tiến âm mưu thành lập chính phủ bù nhìn.
B. Triệt phá kinh tế, kho tàng, quân chù lục của ta, buộc ta phải đàm phán theo hướng cố lợi cho chúng.
C. Giành thắng lợi quân sự để xúc tiến ăm mưu thành lập chính phủ bù nhìn ; chặn đứng tham vọng của các đế quốc khác ở Đông Dương.
D. Tất cả các ý trên.
Đáp án
Câu
14
15
16
17
18
19
20
Đáp án
b
d
c
b
d
b
c
Câu
21
22
23
24
25
26
Đáp án
b
c
b
d
a
a
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM