Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 16: Phong trào giải phóng dânn tộc 1939-1945 và cách mạng thánh Tám 1945. Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thành lập (phần 8)

Câu 99. Đội du kích Bắc Sơn - Vũ Nhai hợp nhất với đội du kích Thái Nguyên thành:
A. Việt Nam giải phóng quân.
B. Cứu quốc quân.
C. Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
D. Quân đội nhân dân.

Câu 100. Đội Cứu quốc quân ra đời đó là sự hợp nhất giữa:
A. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Ba Tơ.
B. Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, C. Đội du kích Bắc Sơn và đội Việt Nam giải phóng quân.
D. Đội du kích Bắc Sơn và đội du kích Thái Nguyên.
Câu 101. Việc gây dựng cơ sở chính trị trong quần chúng tại các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn là việc làm của tổ chức cách mạng nào?
A. Đội du kích Bắc Sơn.
B. Đội Cứu quốc quân.
C. Đội du kích Thái Nguyên.
D. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
Câu 102. Bản chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa” và kêu gọi nhân dân “Sắm vũ khí đuổi thù chung” là của:
A. Ban chấp hành Đảng Cộng sản Đông Dương.
B. Hồ Chí Minh.
C. Tổng bộ Việt Minh.
D. Cứu quốc quân.
Câu 103. Nhiều tờ báo của Đảng và Mặt trận Việt Minh đã xuất bản là:
A. Tiền phong, Dân chúng, Lao động.
B. Bạn dân, Tin tức.
C. Thanh niên, Nhành lúa.
D. Giải phóng, Chặt xiềng, Cứu quốc, Việt Nam Độc lập.
Câu 104. Vì sao Nhật tiến hành đảo chính lật đổ Pháp vào đêm 9 - 3 - 1945?
A. Nhật đang khốn đốn trước các đòn tấn công dồn dập của Anh - Mĩ.
B. Phe phát xít đang thua to.
C. Để độc chiếm Đông Dương.
D. Nước Pháp đã được giải phóng.
Câu 105. Chỉ thị “Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” là của:
A. Tổng bộ Việt Minh.
B. Hồ Chí Minh.
C. Ban thường vụ Trung ương Đảng.
D. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
Câu 106. Sau khi Nhật đảo chính Pháp, kẻ thù chính cụ thể trước mắt và duy nhất của nhân dân Đông Dương lúc này là:
A. Thực dân Pháp.
B. Phát xít Nhật.
C. Phát xít Pháp - Nhật.
D. Phát xít Nhật và đồng minh của Nhật.
Câu 107. Chỉ thị “ Nhật- Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” có nội dung cơ bản là gì?
A. Kêu gọi sửa soạn khởi nghĩa.
B. Kêu gọi đứng dậy khởi nghĩa.
C. Phát động cao trào “Kháng Nhật cứu nước”.
D. Khởi nghĩa giành chính quyền.
Câu 108. Hội nghị quân sự Bắc Kì (15 - 4 - 1945) quyết định những vấn đề gì?
A. Thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
B. Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
C. Thống nhất các lực lượng vũ trang thành Việt Nam giải phóng quân.
D. Thành lập khu giải phóng Việt Bắc.
Câu 109. Ủy ban quân sự Bắc Kì được thành lập có nhiệm vụ cơ bản là
A. Chỉ huy các chiến khu mật miền Bắc và giúp đỡ toàn quốc về quân sự.
B. Thành lập Việt Nam giải phóng quân.
C. Thành lập Khu giải phóng Việt Bắc.
D. Chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa” của Tổng bộ Việt Minh.
Câu 110. Cao trào kháng Nhật cứu nước diễn ra trong khoảng thời gian:
A. từ 9 - 3 - 1945 đến 13 - 8 - 1945.
B.từ 9 - 3 - 1945 đến 30 - 8 - 1945.
C.từ 9 - 3 - 1945 đến 2 - 9 - 1945.
D.từ 14 - 8 - 1945 đến 2 - 9 - 1945.
Câu 111. Sự kiện nào sau đây không thuộc thời kì Cao trào kháng Nhật cứu nước?
A. Khởi nghĩa Ba Tơ.
B. Thành lập Khu giải phóng Việt Bắc.
C. "Phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói".
D. Chỉ thị "Sửa soạn khởi nghĩa" của Tổng bộ Việt Minh.
Câu 112. Sự kiện nào có liên quan đến việc quyết định thống nhất các lực lượng vũ trang cách mạng thành “Việt Nam giải phóng quân”
A. Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8 (5 - 1941).
B. Hội nghị quân sự Bắc Kì (15 - 4 - 1945).
C. Chỉ thị của Tổng bộ Việt Minh (7 - 5 - 1944).
D. Chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh (12 - 1944).
Đáp án
Câu
99
100
101
102
103
104
105
Đáp án
b
d
b
c
d
c
c
Câu
106
107
108
109
110
111
112
Đáp án
b
c
c
a
b
d
b
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM