Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 16: Phong trào giải phóng dânn tộc 1939-1945 và cách mạng thánh Tám 1945. Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thành lập (phần 7)

Câu 85. Hiệp ước phòng thủ chung Đông Dương (23-7-1941) được ký giữa Pháp và Nhật thừa nhận:
A. Pháp cam kết hợp tác với Nhật về mọi mặt.
B. Nhật có quyền đóng quân trên toàn cõi Đông Dương.
C. Nhật có quyền sử dụng tất cả các sân bay và cửa biển ở Đông Dương vào mục đích quân sự.
D. Pháp phải đảm bảo hậu phương an toàn cho người Nhật.

Câu 86. Nguyên nhân trực tiếp làm hơn hai triệu người miền Bắc chết đói trong mấy tháng đầu năm 1945 ?
A. Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay
B. Tăng thuế để vơ vét bóc lột nhân dân ta.
C. Thu mua thực phẩm chủ yếu là lúa gạo theo lối cưỡng bức với giá rẻ mạt.
D. Nhật bắt Pháp phải vơ vét nhân dân ta cung đốn cho Nhật.
Câu 87. Sự áp bức bóc lột dã man của Nhật – Pháp đã dẫn đến hậu quả gì ?
A. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam, với phát xít Nhật sâu sắc.
B. Mâu thuẫn giữa toàn thể nhân dân Việt Nam, với thực dân Pháp sâu sắc.
C. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật – Pháp sâu sắc.
D. Mâu thuẫn giữa toàn thể các dân tộc Đông Dương với Nhật sâu sắc.
Câu 88. Mục đích của Nhật bắt nhân dân ta nhổ lúa trồng đay là gì?
A. Phá hoại nền nông nghiệp của ta.
B. Phát triển trồng cây công nghiệp.
C. Lấy nguyên liệu cần thiết phục vụ chiến tranh.
D. Phát triển công nghiệp.
Câu 89. Tình hình thế giới tháng 6-1941 diễn ra như thế nào?
A. Chiến tranh thế giới bùng nổ.
B. Phát xít Đức tân công Liên Xô.
C. Phát xít Đức tấn công Pháp.
D. Phát xít Đức tấn công Bỉ Hà Lan.
Câu 90. Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 8 tổ chức tại đâu?
A. Pắc Bó (Cao Bằng).
B. Bắc Cạn.
C. Bắc Son (Lạng Sơn).
D. Tân Trào (Tuyên Quang).
Câu 91. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đàng cộng sản Đông Dương lần thứ VIII tổ chức trong khoảng thời gian nào?
A. Từ 10 đến 15-5- 1941.
B. Từ 10 đến 19 - 5 - 1941.
C. Từ 10 đến 25-5- 1941.
D. Từ 10 đến 29 - 5- 1941.
Câu 92. Từ 10 đến 19 - 5 -1941, ở Việt Nam đã diễn ra sự kiện lịch sử nào :
A. Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.
B. Nguyễn Ái Quốc mới đặt chân về Tổ quốc.
C. Quá trình diễn ra Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 8.
D. Câu A và C đúng.
Câu 93. Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII đã xác định mâu thuẫn cơ bản trong lòng xã hội Việt Nam là gì?
A. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp.
B. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Pháp - Nhật.
C. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với thực dân Pháp và phong kiến tay sai.
D. Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với phát xít Nhật và phong kiến tay sai.
Câu 94. Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ VIII quyết định tạm gác khẩu hiệu nào?
A.Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày.
B.“Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”.
C. “Giảm tô, giảm tức chia lại ruộng đất”.
D. Thực hiện “ Người cày có ruộng”.
Câu 95. Hội nghị ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần 8 đề ra khẩu hiệu:
A. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc và Việt gian chia cho dân cày nghèo".
B. “Người cày có ruộng”.
C. "Giảm tô, giảm tức".
D. “Đánh đổ địa chủ chia ruộng đất cho dân cày”.
Câu 96. Liên hiệp hết thảy với các giới đồng bào yêu nước, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ gái trai, không phân biệt tôn giảo và xu hướng chính trị, để cùng nhau mưu cuộc dân tộc giải phóng và sinh tồn, đó là chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương khi thành lập:
A. Mặt trận dân tộc thống nhất Đông Dương.
B. Mặt trận dân chủ Đông Dương.
C. Mặt trăn dân chủ thống nhất Đông Dương.
D. Mặt trận Việt minh.
Câu 97. Mặt trận Việt Minh chính thức thành lập ngày nào?
A.10-5-1941       B. 15-5-1941
C. 19-5-1941       D. 29- 5 - 1941
Câu 98. Đội du kích đầu tiên của cách mạng Việt Nam có tên gọi là:
A. Đội du kích Bắc Sơn.
B. Đội du kích Ba Tơ.
C. Đội du kích Võ Nhai.
D. Đội du kích Đình Bảng.
Đáp án
Câu
85
86
87
88
89
90
91
Đáp án
c
d
c
c
b
a
b
Câu
92
93
94
95
96
97
98
Đáp án
c
b
d
a
d
c
a
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM