Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 16: Phong trào giải phóng dânn tộc 1939-1945 và cách mạng thánh Tám 1945. Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thành lập (phần 3)

Câu 29. Sự kiện ngày 9/3/1945 có ảnh hưởng như thế nào đến cách mạng Việt Nam ?
A. Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam là chống đế quốc, tay sai giành độc lập dân tộc.
B. Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam là tập trung lực lượng đánh đổ nền thống trị của phát xít Nhật.
C. Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam là tập trung lực lượng đánh đổ nền thống trị của bọn phát xít Nhật - Pháp.
D. Nhiệm vụ trước mắt của cách mạng Việt Nam là tập trung lực lượng đánh đổ nền thống trị của bọn phản động thuộc địa Pháp, lực lượng tay sai.

Câu 30.Trong chỉ thị ngày 12/3/1945, Đảng đưa ra khẩu hiệu gì ?
A. “Đánh đuổi Pháp - Nhật”.
B. “Đánh đuổi phát xít Nhật”.
C. “Đánh đuổi đế quốc Pháp”.
D. “Đánh đuổi bọn đế quốc, Việt gian”.
Câu 31. Lực lượng vũ trang cách mạng đầu tiên ở Trung Bộ là đội nào?
A. Cứu quốc quân II.
B. Cứu quốc quân III.
C. Đội tự vệ Đỏ.
D. Đội du kích Ba Tơ.
Câu 32. Năm 1945, Việt Nam giải phóng quân được thành lập dựa trên lực lượng ban đầu nào?
A. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Đội du kích Ba Tơ.
B. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quán và Đội Cứu quốc quân II.
C. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân và Đội Cứu quốc quân III.
D. Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân và đội Việt Nam Cứu quốc quân.
Câu 33. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành khởi nghĩa từng phần giành chính quyền khi nào ?
A. Từ tháng 8/1945.
B. Từ tháng 5/1941.
C. Từ tháng 9/1943.
D. Từ tháng 11/1940.
Câu 34. Thủ đô của khu giải phóng Việt Bắc ở đâu ?
A. Tân Trào - Tuyên Quang.
B. Đình Cả - Thái Nguyên.
C. Yên Thế - Bắc Giang.
D. Bắc Sơn - Lạng Sơn.
Câu 35. Tĩnh nào sau đây không thuộc khu giải phóng Việt Bắc ?
A. Phú Thọ.         B. Vĩnh Yên.
C. Quảng Ninh.         D. Hà Giang.
Câu 36. Đến giữa năm 1945. Đảng ta đã xây dựng bao nhiêu chiến khu cấp Trung ương ?
A. 4.             B. 3.             C. 5.            D. 7.
Câu 37. Hội nghị Quân sự cách mạng Bắc Kì đã quyết định những vấn đề gì ?
A. Đẩy mạnh phát triển lực lượng vũ trang và bán vũ trang.
B. Đẩy mạnh chiến tranh du kích, phát triển căn cứ địa cách mạng.
C. Mở trường đào tạo cấp tốc cán bộ chính trị và quân sự.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 38. Ai là Đội trưởng dầu tiên của Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân ?
A. Võ Nguyên Giáp.
B. Xích Thắng.
C. Hoàng Sâm.
D. Nguyễn Hữu Kì.
Câu 39. Cờ đỏ sao vàng năm cánh chính thức trở thành Quốc kì của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào khi nào ?
A. Ngày 2/9/1945.
B. Ngày 19/8/1945.
C. Ngày 17/8/1945.
D. Ngày 25/8/1945.
Câu 40. Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà được cải tổ từ tổ chức nào ?
A. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc.
B. Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam.
C. Tổng bộ Việt Minh.
D. Ủy ban lâm thời khu giải phóng Việt Bắc.
Câu 41. Những tỉnh nào dưới đây giành chính quyền thắng lợi ở tỉnh lị sớm nhất trong cả nước ?
A. Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Nam, Nam Định.
B. Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Nam, Hà Tĩnh.
C. Bắc Thái, Hải Dương, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh.
D. Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Nam, Hà Tĩnh.
Câu 42. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 đã ra quyết định gì ?
A. Thành lập Đảng riêng ở mỗi nước Đông Dương để lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc ở mỗi nước.
B. Thành lập Mặt trận nhân dân chổng phát xít ở Đông Dương.
C. Thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất ở mỗi nước Đông Dương để phát huy tinh thẩn dân tộc ở mỗi nước.
D. Thành lập Mặt trận chống phát xít Đông Dương để tăng cường khối đoàn kết cách mạng ba nước.
Đáp án
Câu
29
30
31
32
33
34
35
Đáp án
b
b
d
d
a
a
c
Câu
36
37
38
39
40
41
42
Đáp án
d
d
c
a
b
d
c
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM