Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 15: Phong trào dân chủ 1936-1939 (phần 4)

Câu 38. Đại hội Quốc tế cộng sản lần thứ VII (7 - 1935) đã có những chủ trương gì?
A. Thành lập Đảng Cộng sản ở mỗi nước.
B. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước.
C. Thành lập Mặt trận nhân dần ở các nước tư bản.
D. Thành lập Mặt trận nhân dân ở các nước thuộc địa.

Câu 39. Mặt trận nhân dân Pháp do Đảng Cộng sản làm nòng cốt, thắng cử vào nghị viện và lên cầm quyền vào năm nào?
A. 1935.          B. 1936          C. 1937 .          D. 1938.
Câu 40. Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo sách lược trong thời kì 1936 - 1939 dựa trên cơ sở nào?
A. Đường lối nghị quyết của Quốc tế Cộng sản.
B. Tình hình thực tiễn của Việt Nam.
C. Tình hình thế giới và trong nước có sự thay đổi.
D. Đảng Cộng sản Đông Dương phục hồi và hoạt động mạnh.
Câu 41. Khẩu hiệu đấu tranh của thời kì cách mạng 1936 - 1939 là:
A. “Đánh đổ đế quốc Pháp - Đông Dương hoàn toàn độc lập”.
B. “Tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày”.
C. “Độc lập dân tộc”, “Người cày có ruộng”.
D. “Chống phát xít chống chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cơm áo hòa bình”.
Câu 42. Tháng 8 - 1936, Đảng chủ trương phát động phong trào:
A. Đông Dương Đại hội.
B. Phong trào đòi dân sinh dân chủ.
C. Vận động người của Đảng vào Viện dân biểu.
D. Mít tinh diễn thuyết thu thập “dân nguyện”.
Câu 43. Mít tinh biểu tình đưa “dân nguyện” đó là hình thức đấu tranh của phong trào:
A. Đông Dương Đại hội.
B. Phong trào “đón rước Gôđa”.
C. Phong trào “đón rước Gôđa” đoàn phái viên của chính phủ Pháp.
D. Phong trào “đón rước Gôđa” đoàn phái viên của chính phủ Pháp và toàn quyền mới xứ Đông Dương.
Câu 44. Cuộc đấu tranh công khai, hợp pháp trong những năm 1936 - 1939 thực sự là:
A. Một cao trào cách mạng dân tộc dân chủ.
B. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc.
C. Một cuộc đấu tranh giai cấp.
D. Một cuộc tuyên truyền vận động chủ nghĩa Mác - Lênin.
Câu 45. Điều nào không phải chính sách của chính phủ Mặt trận nhân dân Pháp năm 1936 đối với các thuộc địa?
A. Cho phép lập Hội ái hữu.
B. Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân.
C. Ân xá chính trị phạm.
D. Cho phép xuất bản báo chí.
Câu 46. Cuộc mít tinh khổng lồ của 2 vạn rưỡi người diễn ra tại nhà Đấu Xảo - Hà Nội vào ngày nào?
A. 1 . 5 - 1930        B. 1 - 5 - 1935
C. 1 - 5 – 1938        D. 1 - 5 – 1939
Câu 47. Hình thức đấu tranh chủ yếu của phong trào “Đông Dương đại hội là gì?
A. Tuần hành.       B. Mít tinh.
C. Đưa dân nguyện.       D. Diễn thuyết.
Câu 48. Kết quả lớn nhất của phong trào dân chủ 1936 - 1939 là:
A. Chính quyền thực dân phải nhượng bộ, cải thiện một phân quyên dân sinh, dân chủ.
B. Quần chúng được tập dượt đấu tranh dưới nhiêu hình thức.
C. Thành lập Mặt trận dân chủ nhân dân đoàn kết rộng rãi các tầng lớp.
D. Quần chúng được tổ chức và giác ngộ, Đảng được tôi luyện, tích lũy kinh nghiệm xây dựng mặt trận thống nhất.
Câu 49. Vì sao cao trào dân chủ 1936 - 1939 được xem là cuộc tập dượt lần thứ hai chuẩn bị cho thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945?
A. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng, trình độ của Đảng viên được nâng cao.
B. Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phô biên rộng rãi.
C. Tập dượt cho quần chúng đấu tranh chính trị, thành lập một đội quân chính trị rộng lớn tập hợp xung quanh Đảng.
D. Tất cả các vấn đề trên.
Đáp án
Câu
38
39
40
41
42
43
Đáp án
b
b
a
d
a
a
Câu
44
45
46
47
48
49
Đáp án
a
b
c
b
d
d
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM