Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (phần 1)

Câu 1. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập vào thời điểm nào ?
A. 2/1925.             B. 6/1925.             C. 8/ 1925.         D. 6/1926.
Câu 2. Phong trào "vô sản hoá" do tổ chức nào phát động ?
A. Việt Nam Cách mạng đảng.
B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
C. Việt Nam Quốc dân đảng.
D. Tân Việt Cách mạng đảng.
Câu 3. Tài liệu quan trọng, hãy trình bày vấn đề cơ bản, cốt lõi của lý luận giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản của Nguyễn Ái Quốc được in năm 1927 là:
A. Bản án chế độ thực dân Pháp.
B. Đường Kách mệnh.
C. Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt.
D. Báo Người cùng khổ.
Câu 4. Tác dụng của phong trào "vô sản hoá":
A. Năng cao tính "tự giác" trong phong trào quẩn chúng.
B. Thúc đẩy quá trình kết hợp chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước.
C. Rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 5. Địa bàn hoạt động chủ yếu của tổ chức Tân Việt Cách mạng đảng là ở:
A. Bắc Kì.         B. Trung Kì .
C. Nam Kì.         D. Cả nước.
Câu 6. Tháng 7/1925, Nguyễn Ái Quốc cùng những người yêu nước Inđônêxia, Triều Tiên ...... đã thành lập :
A. Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.
B. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
C. Hội Liên hợp các dân tộc bị áp bức Á Đông.
D. Cộng sản đoàn.
Câu 7. Phong trào công nhân trong giai đoạn 1926 - 1929 có điểm nào khác so với giai đoạn 1919- 1925 ?
A. Sổ lượng các cuộc bãi công không nhiều, nhưng quy mô lớn, tính chất quyết liệt.
B. Các cuộc đấu tranh đã mang tính chất chính trị rõ nét, bắt đầu có sự liên kết thành một phong trào chung.
C. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng cộng sản, phong trào công nhân đã thu được nhiều thắng lợi quan trọng.
D. Tất cả các ý trên
Câu 8. Nguyên nhân nào dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của phong trào công nhân trong giai đoạn 1926 - 1929 ?
A. Giai cấp công nhân Việt Nam đã được nâng cao về giác ngộ chính trị.
B. Vai trò tổ chức và lãnh đạo quần chúng đấu tranh của Hội viên Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
C. Những ảnh hưởng của tình hình thế giới, nhất là cách mạng Trung Quốc có ảnh hưởng trực tiếp đến phong trào công nhân Việt Nam.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 9. Năm 1929, Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã có bao nhiêu hội viên ?
A. 75.             B. 300.             C. 1200.             D. 1700.
Câu 10. Thành phần hội viên của Tân Việt Cách mạng đảng ?
A. Tư sản dân tộc.
B. Trung nông, tiểu tư sản.
C. Tư sản mại bản.
D. Trí thức nhỏ, thanh niên tiểu tư sản yêu nước.
Câu 11. Địa bàn hoạt động chủ yếu của Tân Việt cách mạng Đảng ?
A. Cả nước.         B. Bắc kỳ.
C. Nam kỳ.         D. Trung kỳ.
Câu 12. Địa bàn hoạt động chủ yếu của Việt Nam Quốc dân đảng?
A. Bắc kì.         B. Trung Kì.
C. Nam Kì.         D. Cả nước.
Câu 13. Việt Nam Quốc dân đảng là chính đảng đại diện cho giai cấp nào ?
A. Tư sản mại bản.
B. Trí thức tiểu tư sản.
C. Tư sản dân tộc.
D. Địa chủ vừa và nhô.
Câu 14.Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương dựa vào lực lượng nào để tiến hành cách mạng ?
A. Tiểu tư sản yêu nước.
B. Binh lính người Việt Nam trong Quân đội Pháp.
C. Công nhân và nhân dân lao động thành thị.
D. Nông dân và thị dân nghèo.
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
Đáp án
b
b
b
d
b
c
b
Câu
8
9
10
11
12
13
14
Đáp án
d
d
d
d
a
c
b
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM