Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (phần 4)

Câu 43. Tân Việt Cách mạng Đảng đã phân hoá như thế nào dưới tác động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên?
A. Một số đảng viên tiên tiến chuyển sang Hội Việt Nam Cách mạng.
B. Một số tiên tiến còn lại tích cực chuẩn bị tiến tới thành lập một chính đảng kiểu mới theo chù nghĩa Mác - Lênin.
C. Một số gia nhập vào Việt Nam Quốc dan đảng.
D. Câu A và B đúng.

Câu 44. Việt Nam Quốc dân đảng được thành lập vào năm nào? Địa bàn hoạt động chính ở đâu?
A. 25 - 12 - 1925, địa bàn hoạt động chủ yêu ở Bắc Kì.
B. 25 - 12 - 1926, địa bàn hoạt dộng chủ yếu ở Trung Kì.
C. 25 - 12 - 1927, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Bắc Kì.
D. 25 - 12 - 1927, địa bàn hoạt động chủ yếu ở Trung Kì.
Câu 45. Việt Nam Quốc dân đảng là một đảng chính trị theo xu hướng nào?
A. Dân chủ vô sản.
B. Dân chủ tư sản.
C. Dân chủ tiểu tư sản.
D. Dân chủ vô sản và tư sản.
Câu 46. Mục tiêu của Việt Nam Quốc dân đảng là gì?
A. Đánh đuổi thực dân Pháp, xoá bỏ ngôi vua.
B. Đánh đuổi thực dân Pháp, thiết lập dân quyền.
C. Đánh đuổi giặc Pháp, đánh đổ ngôi vua, thiết lập dân quyền.
D. Đánh đổ ngôi vua, đánh đuổi giặc Pháp, lập nên nước Việt Nam độc lập.
Câu 47. Cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc dân đảng nổ ra đêm 9-2 1930 ở Yên Bái, sau đó nổ ra ở các tỉnh nào?
A. Ở Phú Thọ, Hải Dương, Hà Tĩnh.
B. Ở Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La.
C. Ở Vĩnh Yên, Phúc Yên, Yên Thế.
D. Ở Phú Thọ, Hải Dương, Thái Bình.
Câu 48. Khởi nghĩa Yên Bái (9 - 2 - 1930) thất bại do nguyên nhân khách quan nào?
A. Giai cấp tư sản dân tộc lãnh đạo.
B. Tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng còn non yếu.
C. Khởi nghĩa nổ ra hoàn toàn bị động.
D. Đế quốc Pháp còn quá mạnh.
Câu 49. Quá trình phân hoá của Hội việt Nam Cách mạng Thanh niên đã dẫn đến sự thành lập của tổ chức Cộng sàn nào trong năm 1929 ?
A. Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng.
B. Đông Dương cộng sàn, An Nam Công sàn Đàng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
C. Đông Dương Cộng sàn Đàng, Đông Dương cộng sân Liên đoàn.
D. An Nam Cộng sàn Đảng, Đông Dương cộng sản Liên đoàn.
Câu 50. Báo “Búa liềm” là cơ quan ngôn luận của tổ chức cộng sán nào được thành lập năm 1929 ở Việt Nam?
A. Đông Dương Cộng sản Liên đoàn.
B. Đông Dương Cộng sản Đảng.
C. An Nam Cộng sản Đảng.
D. Đông Dương Cộng sản Đảng và An Nam Cộng sản Đảng.
Câu 51. Sự phân hóa của Tân Việt cách mạng Đảng đã dẫn đến thành lập tổ chức cộng sản nào ở Việt Nam năm 1929?
A. Đông Dương cộng sản Đảng.
B. An Nam cộng sản Đảng.
C. Đông Dương cộng sản Liên đoàn.
D. Đông Dương cộng sản Dâng và Đông Dương cộng sàn Liên đoàn.
Câu 52. Các yếu nhân trong tổ chức Việt Nam Quốc dân đảng:
A. Nguyễn Tháii Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Tôn Trung Sơn.
B. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Phó Đức Chính.
C. Nguyễn Thái Học, Phạm Tuấn Tài, Nguyễn Khắc Nhu, Nguyễn Phan Long.
D. Nguyễn Thái Học, Nguyễn Phan Long, Bùi Quang Chiêu, Phó Đức Chính.
Câu 53. Các sách báo nào sau đây gắn liền với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ năm 1919 đến năm 1925 ?
A. “An Nam trẻ” , Ngươi cùng khổ”, “Thanh niên”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Đường Kách mệnh”.
B. “Người cùng khổ”, ‘‘Nhân đạo”, “Thanh niên”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”.
C. “Người cùng khổ”, “Thanh niên”, “Bản án chế độ thực dân Pháp”, “Đường kách mệnh”, “Nhân đạo”.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 54. Câu nào dưới đây là ý nghĩa của sự thành lập ba tổ chức cộng sản năm 1929 ?
A. Chấm dứt thời ki khủng hoảng về đường lối của cách mạng Việt Nam.
B. Mở ra một bước ngoặt lịch sử vô cùng to lớn cho cách mạng Việt Nam.
C. Là bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
D. Là kết quả tất yếu của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở Việt Nam.
Câu 55. Quan hệ giữa Tân Việt cách mạng đảng và Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là:
A. Tân Việt cử người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên.
B. Tân Việt vận động hợp nhất với thanh niên.
C. Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên vận động hợp nhất với Tân Việt.
D. Tân Việt cừ người sang dự các lớp huấn luyện của thanh niên và vận động hợp nhất với thanh niên.
Câu 56. Vì sao trong nội bộ của Tân Việt cách mạng Đảng phân hoá?
A. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phát triển mạnh, lý luận và tư tưởng cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin có ảnh hưởng đến số đảng viên trẻ của Tân Việt.
B. Nội bộ Tân Việt không thống nhất.
C. Tác động của tình hình thế giới vào Việt Nam.
D. Sự vận động hợp nhất của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.
Đáp án
Câu
43
44
45
46
47
48
49
Đáp án
d
c
b
c
d
d
a
Câu
50
51
52
53
54
55
56
Đáp án
b
c
b
b
c
d
a
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM