Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 13: Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930 (phần 2)

Câu 15. Việt Nam Quốc dân đảng quyết định khởi nghĩa sau vụ "Bazanh", điều này chứng tỏ điều gì ?
A. Các lãnh tụ của Quốc dân đảng không nhận thức đầy đủ tình hình khó khăn của cách mạng.
B. Công tác chuẩn bị khởi nghĩa đã được tiến hành đầy đủ, chu đáo.
C. Sự bế tắc của tổ chức Đảng trong tình hình mới.
D. Quốc dân đảng đã phát triển vững mạnh, đủ sức tập hợp quần chúng nổi dậy làm cách mạng.

Câu 16. Câu nói : "Âu là chết đi để trở thành tấm gương chợ người sau nối bước. Không thành công thì cũng thành nhân'' là của ai ?
A. Phó Đức Chính.
B. Nguyễn Thái Học.
C. Phạm Tuấn Tài.
D. Nguyễn Khắc Nhu.
Câu 17. Một trong những điểm khác biệt của Việt Nam Quốc dân đảng và Việt Nam Cách mạng Thanh niên là:
A. Ngay khi mới thành lập Việt Nam Quốc dân đàng đã có cương lĩnh chính trị rõ ràng.
B. Khi mới thành lập Việt Nam Quốc dân đảng đã khẳng định con đường cách mạng dân chủ tư sản.
C. Khi mới thành lập Việt Nam Quốc dân đảng đã xác định dựa vào quần chúng nhân dân để tiến hành cách mạng bạo lực.
D. Đảng chưa hình thành được hệ thống tổ chức từ trung ương đến cơ sở trên cả nước.
Câu 18. Thất bại của khởi nghĩa Yên Bái và sự tan rã của Việt Nam Quốc dân đảng đã khẳng định điều gì ?
A. Sự non yếu về chính trị của giai cấp tư sán Việt Nam.
B. Phong trào cách mạng theo khuynh hướng dân chù tư sản không đáp ứng được yêu cầu khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc.
C. Kết thúc vai trò lịch sử của Việt Nam Quốc dân đảng trong phong trào giải phóng dân tộc.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 19. Cơ quan ngôn luận của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên?
A. Báo Búa liềm.
B. Báo Thanh niên.
C. Báo Tranh đấu.
D. Báo Hồn cách mạng.
Câu 20. Đêm mồng 9, rạng sáng ngày 10/2/1929, Việt Nam Quốc dân đảng phát động khởi nghĩa ở đâu ?
A. Sơn Tây.       B. Yên Bái.
C. Hưng Hoá.       D. Tất cả các ý trên.
Câu 21. Chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập ở đâu, có bao nhiêu đảng viên ?
A. Nhà số 5D phố Hàm Long (Hà Nội), 6 đảng viên.
B. Nhà số 48 phố Hàng Ngang (Hà Nội), 7 đảng viên.
C. Nhà số 312 phố Khâm Thiên (Hà Nội), 8 đảng viên.
D. Nhà số 5D phố Hàm Long (Hà Nội), 7 đảng viên.
Câu 22. Trong năm 1929, tổ chức Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã phân liệt và hình thành mấy tổ chức đảng cộng sản ?
A. 3           B. 2          C. 4          D. 5
Câu 23.Báo Đỏ là cơ quan ngôn luận của Đảng nào ?
A. Việt Nam Quốc dân đảng.
B. An Nam Cộng sản đảng.
C. Đông Dương Cộng sản đảng.
D. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
Câu 24. Vì sao đoàn đại biểu Bắc Kì đã bỏ Đại hội của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Hương Cảng?
A. Vì bất đổng với Đại hội về xác định mục tiêu của cách mang Việt Nam.
B. Vì bất đồng với Đại hội về việc xác định con đường phát triển của cách mạng Việt Nam.
C. Vì bất đồng với Đại hội về vấn đề thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam.
D. Vì bất đồng với Đại hội về nhận thức lực lượng cơ bản của cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam.
Câu 25. Từ năm 1925 - 1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên đã tiến hành mấy kì Đại hội ?
A. 1          B. 2          C. 3          D. 4
Câu 26. Báo Búa liềm là cơ quan ngôn luận của tổ chức Đảng nào ?
A. An Nam Cộng sản đảng.
B. Đông Dương Cộng sản liên đoàn.
C. Đông Dương Cộng sản đảng.
D. Việt Nam Quốc dân đảng.
Câu 27. Ai trong số sau không nằm trong số các đảng viên của chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Việt Nam ?
A. Đỗ Ngọc Du.       B. Nguyễn Đức Cảnh.
C. Ngô Gia Tự.        D. Lê Hữu Cảnh.
Câu 28. Sự ra đời của 3 tổ chức Cộng sản ở Việt Nam năm 1929 đã khẳng định điều gì ?
A. Hệ tư tưởng cộng sản đã giành được ưu thế trong phong trào dân tộc Việt Nam.
B. Những điều kiện để thành lập Đảng Cộng sản đã hoàn toàn chín muồi trên phạm vi cả nước.
C. Sự trưởng thành vượt bậc của giai cấp công nhân Việt Nam.
D. Tất cả các ý trên.
Đáp án
Câu
15
16
17
18
19
20
21
Đáp án
c
b
d
d
b
d
d
Câu
22
23
24
25
26
27
28
Đáp án
b
b
c
a
c
d
d
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM