Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 11: Tổng kết lịch sử thế giới từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai đến năm 2000 (phần 2)

Câu 15. Đặc điểm nổi bật của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật ngày nay ?
A. Cách mạng trên lĩnh vực kĩ thuật đã tạo nền tảng cho sự phát triển của khoa học cơ bản.
B. Cách mạng khoa học đã đạt được thành tựu lớn tạo điều kiện cho kĩ thuật sản xuất từng bước đổi mới.
C. Khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp.
D. Tất cả các ý trên.

Câu 16. Trật tự hai cực Ianta sụp đổ vào thời gian nào ?
A. 1989.          B. 1990.          C. 1988.          D. 1991.
Câu 17. Nhân tố nào thúc đẩy sự xói mòn của trật tự thế giới hai cực Ianta trong quá trình tồn tại ( 1947 - 1991) ?
A. Cuộc chạy đua vũ trang.
B. Phong trào đấu tranh giành độc lập và sự vươn lên của các quốc gia trong thế giới thứ ba.
C. Sự phục hồi và vươn lên mạnh mẽ của các nước Tây Âu, Nhật Bản.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 18. Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tuyên bố thành lập vào ngày ?
A. 1/ 1/ 1959.       B. 1/ 11/1950.
C. 1/1/ 1949.       D. 1/11/1949.
Câu 19. Năm được xem là một bước ngoặt mới cho phong trào đấu tranh giành độc lập của các nước Mĩ Latinh ?
A. Năm 1960.       B. Năm 1962.
C. Năm 1959.        D. Năm 1979.
Câu 20. Tổ chức ASEAN đã trở thành tổ chức toàn Đông Nam Á khi nào ?
A. Năm 1991.       B. Năm 1995.
. Năm 1999.       D. Chưa khi nào.
Câu 21. Nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới hiện đại là các cuộc chiến tranh nào?
A. Đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp.
B. Đấu tranh giữa các nước đế quốc.
C. Đấu tranh của công nhân ở các nước chính quốc.
D. Đấu tranh chống chủ nghĩa phát xít.
Câu 22. Trong lịch sử thế giới hiện đại, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra chủ yếu ở khu vực nào ?
A. Châu Á, châu Phi và châu Âu.
B. Châu Á, châu Phi và châu Mỹ La tinh.
C. Châu Á, châu Âu và châu Mỹ La tinh.
D. Trên tất cả các lục địa.
Câu 23. Trong lịch sử thế giới hiện đại, đã hình thành chủ nghĩa phát xít. Vậy quê hương của chủ nghĩa phát xít bắt nguồn từ nước nào ?
A. Nước Nhật.       B. Nước Pháp.
C. Nước Đức.       D. Nước I-ta-li-a.
Câu 24. “Hệ thống Véc-xai và Oa-sinh-tơn” được thiết lập vào thời điểm lịch sử nào?
A. Sau Cách mạng tháng Mười Nga.
B. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất.
C. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai.
D. Cùng lúc với Chiến tranh thế thứ nhất.
Câu 25. “Trật tự thế giới hai cực I-an-ta” sau Chiến tranh thế giới thứ hai bị chi phối bởi hai cường quốc nào ?
A. Mĩ và Trang Quốc.       B. Mĩ và Anh.
C. Mĩ và Đức.        D. Mĩ và Liên Xô.
Câu 26. Liên Xô đạt được những thành tựu quan trọng trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội vào khoảng thời gian nào ?
A. Từ năm 1945 đến 1991.
B Từ nửa đầu những năm 70 đến 1991.
C. Từ nửa sau những năm 70 đến 1991.
D. Từ năm 1945 đến nửa đầu những năm 70.
Câu 27. Trong những thập niên 50, 60 nền công nghiệp Liên Xô như thế nào ?
A. Bị giảm sút nghiêm trọng.
B. Là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.
C. Là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai ở châu Âu.
D. Phát triển với tốc độ bình thường.
Đáp án
Câu
15
16
17
18
19
20
21
Đáp án
c
d
d
c
c
c
a
Câu
22
23
24
25
26
27
Đáp án
d
b
d
d
d
b
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM