Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 10: Cách mạng khoa học - công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX (phần 3)

Câu 29. Người máy rôbôt lần đầu tiên ra đời ở nước nào?
A.Mĩ.             B. Nhật.             C. Liên Xô.             D. Anh.
Câu 30. Cuộc "cách mạng xanh” trong nông nghiệp bắt nguồn từ nước nào?
A. Mĩ.             B. Nhật.             C. Liên Xô.             D. Anh.
Câu 31. Nước nào mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ?
A. Mĩ.             B. Nhật.             C. Liên Xô.             D. Anh.
Câu 32. Sự phát triển nhanh chóng của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện đại dẫn đến hiện tượng gì?
A. Sự đầu tư và khoa học cho lãi cao.
B. Sự bùng nổ thông tin.
C. Nhiều người đầu tư vào việc phát minh sáng chế.
D. Chảy máu chất xám.
Câu 33. Ý nghĩa then chốt, quan trọng nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai?
A. Tạo ra một khối lượng hàng hoá đồ sộ.
B. Đưa loài người chuyển sang nền văn minh trí tuệ.
C. Thay đổi một cách cơ bản các nhân tổ sản xuất.
D. Sự giao lưu quốc tế ngày càng được mở rộng.
Câu 34. Cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật diễn ra từ những năm 40 đến nay có điểm nào khác nhau cơ bản với cách mạng khoa học - kĩ thuật trước đây?
A. Đã kết hợp chặt chẽ giữa cách mạng khoa học và cách mạng kĩ thuật.
B. Đã đạt được những thành tựu rất cao.
C. Mọi phát minh bắt đầu từ nghiên cứu khoa học, khoa học đi trước mở đường cho kĩ thuật phát triển.
D. Đã đưa loài người bước vào nền văn minh công nghiệp.
Câu 35. Hai yếu tố khoa học và kĩ thuật không tách rời nhau, đó là đặc điểm của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ mấy?
A. Lần thứ nhất.         B. Lần thứ hai.
C. Lần thứ ba.         D. Lần thứ tư.
Câu 36. Giai đoạn thứ nhất của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Từ những năm 40 đến nhũng năm 80 của thế kỉ XX.
B. Từ những năm 30 đến những năm 70 của thế kỉ XX.
C. Từ những năm 40 đến những năm 70 của thế kỉ XX.
D. Từ những năm 50 đến những năm 80 của thế kỉ XX.
Câu 37. Giai đoạn thứ hai của cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai diễn ra trong khoảng thời gian nào?
A. Từ những năm 70 đến những năm 80 của thế kỉ XX.
B. Từ những năm 40 đến những năm 80 của thế kỉ XX.
C. Từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 1973 đến nay.
D. Từ những năm 80 đến nay.
Câu 38. Từ năm 1973 đến nay cuộc cách mạng nào được nâng lên vị trí hàng đầu?
A. Cách mạng xanh trong nông nghiệp.
B. Cách mạng trắng trong nông nghiệp.
C. Cách mạng công nghiệp.
D. Cách mạng công nghệ.
Câu 39. Muốn sản xuất ra được nhiều của cải, con người cần:
A. Dựa vào bản thân sức lao động của mình.
B. Tìm cách để không ngừng cải tiến kĩ thuật, hoàn thiện những phương tiện sản xuất.
C. Câu A và B đều đúng.
D. Câu A và B đều sai.
Câu 40. Kĩ thuật muốn tiến bộ, trước hết phải dựa vào:
A. Sự phát triển của khoa học cơ bản.
B. Sự văn minh của nhân lọai.
C. Sự phát triển của văn hoá.
D. Sự phát minh và cải tiến công cụ sản xuất.
Câu 41. Những yếu tố nào đã trở thành nguồn gốc sâu xa dẫn tới cuộc cách mạng công nghiệp thế kỉ XVIII - XIX và cách mạng khoa học - kĩ thuật hiện nay?
A. Yêu cầu của kĩ thuật và đời sống xã hội.
B. Yêu cầu của chiến tranh và sự gia tăng dân số.
C. Yêu cầu của sự văn minh nhân lọai.
D. Yêu cầu của kĩ thuật và sản xuất.
Câu 42. Khi dân số bùng nổ,tài nguyên thiên nhiên ngày càng cạn kiệt, nhân loại đang cần đến những yếu tố nào?
A. Những công cụ sản xuất mới, có kĩ thuật cao.
B. Nguồn năng lượng mới và vật liệt mới.
C. Tài nguyên thiên nhiên được tái tạo lại.
D. Câu A và B đều đúng.
Đáp án
Câu
29
30
31
32
33
34
35
Đáp án
a
a
c
a
b
c
b
Câu
36
37
38
39
40
41
42
Đáp án
c
d
d
c
a
a
c
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM