Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 1: Trật tự thế giới sau chiến tranh (phần 1)

Câu 1. Những nước nào tham gia Hội nghị Ianta ?
A. Anh - Pháp - Mĩ.
B. Anh - Mĩ - Liẽn Xô.
C. Anh - Pháp - Đức.
D. Mĩ - Liên Xô - Trung Quốc.

Câu 2. Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị Ianta là:
A. Đàm phán, kí kết các hiệp ước với các nước phát xít bại trận.
B. Các nước thắng trận thoả thuận viêc phân chia Đức thành haỉ nước Đông Đức và Tây Đức.
C. Ba nước phe Đồng minh bàn bạc, thoả thuận khu vực đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít; phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á.
D. Các nước phát xít Đức, Italia kí văn kiện đầu hàng phe Đồng minh vô điều kiện.
Câu 3. Hội nghị Ianta diễn ra từ:
A. Ngày 4 đến 11/2/1945
B. Ngày 2 đến 14/2/1945.
C. Ngày 2 đến 12/4/1945.
D. Ngày 12 đến 22/4/ 1945
Câu 4. Hội nghị Ianta đã họp ở đâu?
A. Nước Anh         B. Nước Pháp
C. Thụy Sĩ         D. Liên Xô
Câu 5. Hội nghị Ianta có ảnh hưởng như thế nào đối với thế giới sau chiến tranh ?
A. Làm nảy sinh những mâu thuẫn mới giữa các nước đế quốc với các nước đế quốc.
B. Đánh dấu sự hình thành một trật tự thế giới mới sau chiến tranh.
C. Trở thành khuôn khổ của một trật tự thế giới, từng bước được thiết lập trong những năm 1945 - 1947.
D. Là sự kiện đánh dấu sự xác lập vai trò thống trị thế giới của chủ nghĩa đế quốc Mĩ.
Câu 6. Có bao nhiêu nước là thành viên sáng lập tổ chức Liên hợp quốc ?
A. 35.         B. 48.         C. 50.         D. 55
Câu 7. Hiến chương Liên hợp quốc được thông qua tại Hội nghị nào ?
A. Hội nghị Ianta.
B. Hội nghị Xan Phran-xi-xcô.
C. Hội nghị Pôt-xđam.
D. Hội nghị Pari.
Câu 8. Cơ quan nào của Liên hợp quốc có sự tham gia đầy đủ tất cả các thành viên, họp mỗi năm 1 lần để bàn bạc thảo luận các vấn đề liên quan đến Hiến chương của Liên hợp quốc?
A. Ban thư kí.
B. Hội đồng bảo an.
C. Hội đổng quản thác quốc tế.
D. Đại hội đổng.
Câu 9. Nguyên tắc nhất trí giữa 5 nuớc lớn trong tổ chức Liên hợp quốc được đề ra vào thời điểm nào ?
A. Tại Hội nghị Tế-hê-ran (1943).
B. Tại Hội nghị Xan Phran-xi-xcồ (Tháng 4 - 6/1945).
C. Tại Hội nghị I-an-ta (tháng 2/1945).
D. Tại Hội nghị Pốt-xđam (tháng 7/1945).
Câu 10. Nguyên thủ của các nước tham gia Hội nghị I-an-ta là những ai ?
A. Rudơven, Clêmăngxô, Sơcsin.
B. Aixenhao, Xíttalin, Clêmăngxô.
C. Aixenhao, Xíttalin, Sơcsin.
D. Rudơven, Xíttalin. Sơcsin.
Câu 11. Hội đổng Bảo an Liên hợp quốc có bao nhiêu nước thành viên ?
A. 15         B. 5         C. 20         D. 10
Câu 12. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc khi nào và là thành viên thứ mấy của tổ chức này ?
A. Tháng 9/1973, thành viên thứ 148.
B. Tháng 9/1976, thành viên thứ 146.
C. Tháng 9/1977. thành viên thứ 149.
D. Tháng 9/1975, thành viên thứ 147.
Câu 13. Sự tham gia của Liên Xô trong các nước thường trực Hội dồng Bảo an Liên hợp quổc có ý nghĩa như thế nào?
A. Thể hiện đây là một tổ chức quốc tế có vai trò quan trọng trong việc duy trì trật tự, hoà bình, an ninh thế giới sau chiến tranh.
B. Góp phần làm hạn chế sự thao túng của chủ nghĩa tư bản đối với tổ chức Liên hợp quốc.
C. Khẳng định vaỉ trừ tốỉ cao của 5 nước lớn trong tổ chức Liên hợp quốc.
D. Khẳng định đây là một tổ chúc quốc tế quan trọng nhất trong đời sống chính trị quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ II.
Câu 14. Theo quyết nghị của Hội nghị Ianta, Quân đội của những nước nào sẽ làm nhiệm vụ giải giáp chù nghĩa phát xít tại nước Đức ?
A. Anh, Pháp, Liên Xô, Mĩ.
B. Anh, Liên Xô, Trung Quốc, Mĩ.
C. Mĩ, Liên Xô, Canada, Pháp.
D. Mĩ, Pháp, Anh, Canada.
Câu 15. Sự hình thành nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức là :
A. Kết quả của cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của người dân Đức.
B. Sự thoả thuận của Anh, Mĩ, Liên Xô tại Hội nghị l-an-ta.
C. Âm mưu của các nước Anh, Pháp, Mĩ hòng chia cắtt lâu dài nước Đức; xây dựng một tiền đồn chống chủ nghĩa xã hội ở châu Âu.
D. Hậu quả của những chính sách phản động mà Chủ nghĩa phát xít đã thi hành ờ đất nước này.
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
b
c
a
d
c
c
b
d
Câu
9
10
11
12
13
14
15
Đáp án
c
d
c
c
b
a
c
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM