Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 38: Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ (bai 1)

Bài số 1:
Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA CẢ NƯỚC, TRUNG DU MIỀN NÚI BẮC BỘ, TÂY NGUYÊN NĂM 2014
( Đơn vi: nghìn ha)

Cây công nghiệp lâu năm
Cả năm
Trung du và miền núi Bắc Bộ
Tây Nguyên
Tổng
2134,9
142,4
969,0
Cà phê
641,2
15,5
673,
Chè
132,6
96,9
22,9
Cao su
978,9
30,0
259,0
Các cây khác
382,2
0
113,7
Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2014 là
A. Cột chồng      B. Miền
C. Tròn      D. Đường
Câu 2: Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm của cả nước, Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên năm 2014 là
A. Cột chồng      B. Miền
C. Tròn      D. Đường
Câu 3: Điểm giống nhau giữa trung du và miền núi Bắc Bộ với tây Nguyên là
A. Đều trồng được cây cà phê, cao su và một số cây công nghiệp lâu năm khác
B. Đều có diện tích trồng chè ngang nhau
C. Đều có diện tích trồng cây cao su chiếm tỉ trọng lướn so với cả
D. Đều có diện tích trồng cà phê rất ít
Câu 4: Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ có diện tích trồng chè lớn hơn Tây Nguyên là
A. Khí hậu có mùa đông lạnh
B. Có nguồn lao động dồi dào hơn
C. Gần với đồng bằng sông Hồng
D. Có vị trí giáp biển
Câu 5: Điểm khác nhau giữa vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ với Tây NGuyên là
A. Có diện tích trồng cà phê lớn hơn
B. Có diện tích trồng chè lớn hơn
C. Có diện tích trồng cao su lớn hơn
D. Có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm lớn hơn
Câu 6 : Điểm khác nhau giữa vùng Tây Nguyên với vung Trung du và miền núi Bắc Bộ là
A. Có diện tích trồng cà phê ít hơn
B. Có diện tích trồng chè lớn hơn
C. Có diện tích trồng cây công nghiệp lâu năm, trong đó diện tích trồng cà phê và cao su lớn hơn
D. Có diện tích trổng cây cong nghiệp lâu năm ít hơn
Câu 7: Tây Nguyên có diện tích trồng cà phê và cao su lớn hơn vùng Trung du và miền núi bắc Bộ do
A. Đất badan tập trung thành vùng lớn, khí hậu cận xích đạo
B. Nhiệt độ ở Tây Nguyên luôn thấp
C. Lương mưa nhiều
D. Có nguồn lao động dồi dào hơn
Đáp án
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM