Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 28: Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp (tiếp)

Câu 11: Việc phân chia các trung tâm công nghiệp ở nước ta thành trung tâm có ý nghĩa quốc gia, trung tâm có ý nghĩa vùng, trung tâm có ý nghĩa địa phương là dựa vào
A. Vị trí địa lí của trung tâm công nghiệp
B. Diện tích của trung tâm công nghiệp
C. Giá trị sản xuất của trung tâm công nghiệp
D. Vai trò của trung tâm công nghiệp

Câu 12: Các trung tâm công nghiệp có ý nghĩa quốc gia ở nước ta gồm:
A. Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh
B. Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ
C. Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ
D. Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
Câu 13: Trung tâm nào dưới đây không phải là trung tâm công nghiệp lớn của nước ta ?
A. Đà Nẵng      B. Thủ Dầu Một
C. Hải Phòng      D. Vũng Tàu
Câu 14: Việc phân chia các trung tâm công nghiệp ở nước ta thành trung tâm rất lớn, trung tâm lớn, trung tâm trung bình là dựa vào
A. Vị trí địa lí của trung tâm công nghiệp
B. Diện tích của trung tâm công nghiệp
C. Giá trị sản xuất của trung tâm công nghiệp
D. Vai trò của trung tâm công nghiệp
Câu 15: Căn cứ vào giá trị sản xuất, Hà Nội được xếp là:
A. Trung tâm công nghiệp rất lớn
B. Trung tâm công nghiệp lớn
C. Trung tâm công nghiệp trung bình
D. Trung tâm công nghiệp nhỏ
Câu 16: Có diện tích bao gồm nhiều tỉnh và thành phố là đặc điểm của
A. Điểm công nghiệp      B. Khu công nghiệp
C. Trung tâm công nghiệp      D. Trung tâm công nghiệp nhỏ
Câu 17: Hiện nay nước ta được phân thành mấy vùng công nghiệp?
A. 3        B. 6        C. 7        D. 8
Câu 18: Vùng công nghiệp có số tỉnh ít nhất?
A. Vùng 1        B. Vùng 2        C. Vùng 3        D. Vùng 4
Câu 19: Vùng công nghiệp có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước ta là
A. Vùng 1      B. Vùng 2
C. Vùng 5      D. Vùng 6
Câu 20 : so với ranh giới của các vùng kinh tế, ranh giới vùng công nghiệp không có sự thay đổi là :
A. Vùng 1      B. Vùng 2
C. Vùng 5       D. Vùng 6
Đáp án
Câu
11
12
13
14
15
Đáp án
D
D
A
C
B
Câu
16
17
18
19
20
Đáp án
D
B
D
C
D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM