Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt (bài 1)

BÀI SỐ 1
Cho bảng số liệu sau :
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NGÀNH TRỒNG TRỌT ( GIÁ SO SÁNH NĂM 2010) THEO TỪNG NHÓM CÂY TRỒNG CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
( Đơn vi: nghìn tỉ đồng)
Năm
Tổng số
Lương thực
Rau đậu
Cây công nghiệp
Cây ăn quả
Cây khác
2005
331,4
194,8
30,9
79.0
20,4
6,3
2010
396,6
218,8
41,2
105,3
26,0
5,3
2013
443,0
242,9
45,6
120,8
28,1
5,6
Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học , trả lời các câu hỏi sau:


Câu 1: tốc độ tăng trương giá trị sản xuất ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng( theo giá so sánh 2010 – lấy năm 2005 là 100%) giai đoạn 2005-2013 lần lượt là
A. 233,7%, 144,7%,148,6%, 337,7%,88,9%
B. 113,7%; 124,7%; 152,9%; 137,7%;88,9%
C. 113,7%; 124,7%; 152,9%; 137,7%;98,8%
D. 113,7%;624,7%; 247,6%; 152,9%; 137,7%; 78,9%
Câu 2: ý nào sau đây là đúng khi nói về tốc độ tăng trưởng của các nhóm cây trồng trong giai đoạn 2005-2013?
A. Cây lương thực tăng 124,7%      B. Cây rau đậu tăng 147,6%
C. Cây công nghiệp tăng 152,9%      D. Cây ăn quả tăng 37,7 %
Câu 3: biêu đồ thích hợp nhất thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất các nhóm cây trồng trên
A. Biểu đồ tròn      B. Biểu đồ đường
C. Biểu đồ cột      D. Biểu đồ miền
Câu 4: ý nào sau đây là đúng
Dựa vào tốc độ tăng trưởng có thể nhận thấy sự thay đổi trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt phân theo nhóm cây trồng theo hướng
A. Tỉ trọng nhóm cây rau đậu và cây công nghiệp tăng, tỉ trọng các nhóm cây còn lại lại giảm
B. Tỉ trọng cây công nghiệp giảm, tỉ trọng nhóm cây khác sẽ tăng
C. Tỉ trọng cây lương thực tăng, tỉ trọng nhóm cây khác sẽ giảm
D. Tỉ trọng cây rau đậu giảm, tỉ trọng nhóm cây khác sẽ tăng
Câu 5: Sự thay đổi cơ cấu giá trị snar xuất ngành trrongf trọt phân theo nhóm cây trồng phản ánh thực trạng
A. Các vùng chuyên canh cây lương thực được mở rộng
B. Các vùng chuyên canh cây công nghiệp được mở rộng
C. Các vùng chuyên canh cây ăn quả được mở rộng
D. Các nhóm cây khác đnag được mở rộng quy mô
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án
B
D
B
A
B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM