Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 23: Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt (bài 2)

Cho bảng số liệu:
DIỆN TÍCH GIEO TRỒNG CÂY CÔNG NGHIỆP HÀNG NĂM VÀ CÂY CÔNG NGHIỆP LÂU NĂM CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM
(Đơn vi: nghìn ha)
Năm
Cây công nghiệp hàng năm
Cây công nghiệp lâu năm
1975
210,1
172,8
1985
600,7
470,3
1995
716,7
902,3
2000
778,1
1451,3
2005
861,5
1633,6
2010
797,6
2010,5
2014
711,1
2133,5

Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: tổng diện tích cây công nghiệp nước ta năm 2014 là
A. 2229,4 nghìn ha      B. 2844,6 nghìn ha
C. 2495,1 nghìn ha      D. 2808,1 nghìn ha
Câu 2: so với năm 1975, tổng diện tích cây công nghiệp năm 2004 của nước ta tăng gấp
A. 4,4 lần      B. 5,4 lần
C. 6,4 lần      D. 7,4 lần
Câu 3: Tốc độ tăng trưởng diện tích các loại cây trồng hàng năm và lâu năm ở nước ta từ năm 1975 đến 2014( lấy năm 1975= 100%) lần lượt là
A. 438,5%; 1734,7%      B. 138,5%; 1294,7%
C. 338,5%;1234,7%      D. 338,5%; 2234,7%
Câu 4:Tỉ trọng diện tích cây công nghiệp lâu năm trong tổng diện tích cây công nghiệp qua các năm trên lần lượt là
A. 55,1%; 40,8%; 43,9%; 55,7%; 65,1%; 65,5%
B. 45,1%; 48,8%;43,9%; 54.8%;65,1%; 65,5%
C. 45,1%;40,8%; 63,9%; 55,7%;45,1%; 45,5%
D. 45,1%; 43,5%; 55,7%; 65,1%; 65,5%; 71,6%; 75,0%
Câu 5: so với năm 1975, năm 2014 diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng thêm
A. 1680,7 nghìn ha      B. 2960,0 nghìn ha
C. 1960,0 nghìn ha      D. 960,7 nghìn ha
Câu 6: ý nào dưới đây không đúng?
A. Từ năm 1975 đến năm 2010, diện tích cây công nghiệp hàng năm tăng, từ năm 2010 đến 2014 giam
B. Diện tích cây công nghịp lâu năm tiếp tục tăng
C. Diện tích cây công nghịp lâu năm tăng mạnh nhất ở giai đonạ 2005-2010
D. Diện tích cây công nghịp hàng năm tăng mạnh nhất ở giai đonạ 2005-2010
Câu 7: Để thể hiện diện tích cây công nghiệp hàng năm và lâu năm trong giai đoạn 1975-2014, dạng biểu đồ thích hợp:
A. Biểu đồ miền      B. Biểu đồ kết hợp cột và đường
C. Biểu đồ tròn      D. Biểu đồ cột ghép và đường
Câu 8: Để thể hiện sự thay đổi cơ cấu diện tích các loại cây công nghiệp của nước ta qua các năm , dạng biểu đồ thích hợp nhất là
A. Biểu đồ đường      B. Buổi đồ cột chồng
C. Biểu đồ miền      D. Biểu đồ kết hợp( cột và đường)
Câu 9: Để thể hiện tốc độ tăng trưởng diện tích các loại cây công nghiệp của nước ta qua các năm, dnagj biểu đồ thích hợp nhất là
A. Biểu đồ đường      B. Buổi đồ cột chồng
C. Biểu đồ miền      D. Biểu đồ kết hợp( cột và đường)
Câu 10: để thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích cây công nghiệp của nước ta năm 1975 và năm 2004. Dạng biểu đồ thích hợp nhất là:
A. Biểu đồ tròn      B. Biểu đồ đường
C. Biểu đồ miền      D. Biểu đồ kết hợp ( cột và đường)
Câu 11: Nếu vẽ biểu đồ tròn thể hiện quy mô và cơ cấu diện tích cây công nghiệp của nước ta năm 1975 và năm 2004 thì bán kính đường tròn năm 2014
A. Tương đương năm 1975
B. Lớn hơn 1,7 lần bán kính đường tròn năm 1975
C. Lớn hơn 2,7 lần bán kính đường tròn năm 1975
D. Lớn hơn 3,7 lần bán kính đường tròn năm 1975
Câu 12: nhận xét nào dưới đây là không chính xác ?
A. Diện tích cây công nghiệp hàng năm liên tục tăng
B. Diện tích cây công nghiệp lâu năm liên tực tang
C. Tổng diện tích cây công nghiệp liên tục tằn
D. Diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh hơn cây hàng năm
Câu 13: có liên quan tới sự thay đổi cơ cấu diện tích cây công nghiệp ở nước ta là
A. Sự hình thành và phát triển của các vùng trọng điểm lúa
B. Sự hình thành và phát triển của các vùng nuôi tôm
C. Sự hình thành và phát triển của các vùng trồng cây ăn quả
D. Sự hình thành và phát triển của các vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6

Đáp án
B
D
C
D
C
D

Câu
7
8
9
10
11
12
13
Đáp án
D
C
A
A
C
A
D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM