Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 18: Đô thị hóa

Câu 1: Đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm gì
A. Trình độ đô thị hóa thấp      B. Tỉ lệ dân thành thị giảm
C. Phân bố đô thị đều giữa các vùng      D. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh

Câu 2: So với các nước trong khu vực và thế giới, nhìn chung cơ sở hạ tầng của các đô thị nước ta ở vào
A. Cao      B. Khá cao
C. Trung bình      D. Thấp
Câu 3:để giảm bớt tình trạng di dân tự do vào các đô thị, giải pháp chủ yếu và lâu dài là
A. Phát triển và mở rộng hệ mạng lưới đô thị
B. Giảm tỉ suất gia tăng dân số ở nông thôn
C. Kiểm soát việc nhập hộ khẩu của dân nông thôn về thành phố
D. Xây dựng nông thôn mới, đa dạng hóa hoạt động kinh tế ở nông thôn
Câu 4:Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta trong những năm qua có đặc điểm nào dưới đây?
A. Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị đều tăng
B. Số dân thành thi tăng nhưng tỉ lệ dân thành thị giảm
C. Số dân thành thi giảm nhưng tỉ lệ dân thành thị vẫn tăng
D. Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị đều giảm
Câu 5: Vùng có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta là
A. Đồng bằng sông Hồng      B. Đồng bằng sông Cửu Long’
C. Trung du và miền núi Bắc Bộ      D. Bắc Trung Bộ
Câu 6: Vùng có số dân đô thị nhiều nhất nước ta là
A. Đồng bằng sông Hồng      B. Đông Nam Bộ
C. Duyên hải Nam Trung Bộ      D. Đồng bằng sông Cửu Long
Câu 7: Năm đô thị trực thuộc Trung ương của nước ta là:
A. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Huế, Hải Phòng , Đà nẵng
B. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Huế, Cần Thơ
C. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ
D. Hà Nội. TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Bình Dương
Câu 8: Đô thị có diện tích lớn nhất nước ta hiện nay
A. Hà Nội      B. TP Hồ Chí Minh
C. Hải Phòng      D. Đà Nẵng
Câu 9: Phần lớn dân cư nước ta hiện sống ở nông thôn do
A. Nông nghiệp hiện là ngành kinh tế phát triển nhất
B. Điều kiện sống ở nông thôn cao hơn thành thị
C. Quá trình đô thị hóa diễn ra chậm
D. Có sự di dân từ thành thị vè nông thôn
Câu 10: Để giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực của đô thị cần
A. Hạn chế dòng di dân từ nông thôn vào đô thị
B. Ngăn chặn lối sống cư dân nông thôn nhích gần lối sống thành thị
C. Giảm bớt tốc độ đô thị hóa
D. Tiến hành đô thị hóa xuất phát từ công nghiệp hóa
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
Đáp án
A
D
D
A
C
Câu
6
7
8
9
10
Đáp án
B
C
A
C
D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM