Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 16)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 11 (Đề 16)

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1: (0,5 điểm) Hãy điền vào chỗ trống sau: Diện tích 443 triệu ha....................... ở Hoa Kì hiện nay?
A. là đất trồng cây công nghiệp lâu năm.
B. là đất nông nghiệp.
C. là đất có rừng.
D. là đất đồng cỏ.

Câu 2: (0,5 điểm) EU sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô, có thể gặp trở ngại, đó chính là:
A. Giá tiêu dùng tăng và dẫn đến lạm phát.
B. Sự thay đổi cơ cấu công nghiệp chậm.
C. Số người thiếu việc làm tăng cao.
D. Đầu tư ra nước ngoài giảm dần.
Câu 3: (0,5 điểm) Tỉ suất gia tăng tự nhiên của dân số Hoa Kì hiện nay là:
A. 0,2%.       B. 0,4%.
C. 0,6%.       D. 1,0%.
Câu 4: (0,5 điểm) Nước nào sau đây có sản lượng lúa mì lớn hơn Hoa Kì năm 2005?
A. Trung Quốc và Ấn Độ.
B. LB Đức.
C. LB Nga.
D. Ô-xtrây-li-a và Bra-xin.
Câu 5: (0,5 điểm) Quần đảo Ha-oai ở Thái Bình Dương được sát nhập vào Hoa Kì năm nào?
A. Năm 1959.
B. Năm 1963.
C. Năm 1975.
D. Năm 1980.
Câu 6: (0,5 điểm) Bra-xin có dân số là bao nhiêu triệu người (năm 2005)?
A. 184,2 triệu người.
B. 189,0 triệu người.
C. 196,5 triệu người.
D. 197,5 triệu người.
Câu 7: (0,5 điểm) Bra-xin có dân số sau những nước nào hiện nay?
A. Sau Trung Quốc và Ấn Độ.
B. Sau Trung Quốc và Ấn Độ, Hoa Kì và In-đô-nê-xi-a.
C. Sau Trung Quốc và Ấn Độ và LB Nga.
D. Các ý trên sai.
Câu 8: (0,5 điểm) Chiếm tỉ trọng cao nhất trong xuất khẩu của Bra-xin hiện nay là:
A. Sản phẩm cao su và cà phê.
B. Các loại hải sản chế biến.
C. Các loại khoáng sản kim loại màu.
D. Các sản phẩm công nghiệp chế biến.

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Hãy nêu những khó khăn chính về xã hội của Bra-xin hiện nay.
Câu 2: (3 điểm) Dựa vào bảng số liệu dân số Hoa Kì từ năm 1800 đến năm 2005 (triệu người).
Năm
1800
1840
1880
1920
1960
2002
2005
Dân số
5
17
50
105
179
287
296,5
Vẽ biểu đồ hình cột, nhận xét và phân tích nguyên nhân tăng dân số Hoa Kì.
Đáp án và thang điểm

Câu hỏi trắc nghiệm

Câu hỏi
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
B
A
C
A
A
A
B
D

Câu hỏi tự luận

Câu 1: (3 điểm) Những khó khăn chính về xã hội của Bra-xin hiện nay
   - Bra-xin có nhiều thành tựu trong phát triển công nghiệp, nhưng xã hội còn nhiều khó khăn.
   - Bộ phận dân cư nghèo đói cao (20% dân số không đáp ứng đủ lương thực, nhất là nông thôn).
   - Sự phân hóa sâu sắc giàu và nghèo ngày càng lớn.
   - Chênh lệch lớn giữa các vùng về sự phát triển.
   - Nợ nước ngoài nhiều (1995: nợ 160,5 tỉ USD; 2003: nợ 235,4 tỉ USD).
Câu 2: (3 điểm)
   - Vẽ biểu đồ hình cột:
Nhận xét và phân tích nguyên nhân tăng dân số của Hoa Kì:
      + Nhận xét:
         • Dân số Hoa Kì tăng rất nhanh: từ năm 1800 là 5 triệu người đến năm 2005 tăng lên 296,5 triệu người.
         • Trong vòng 205 năm tăng hơn 59 lần.
      + Nguyên nhân: chủ yếu do nhập cư từ châu Âu, châu Phi, Nam Mĩ, châu Á.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM