Lập kế hoạch cá nhân

LẬP KẾ HOẠCH CÁ NHÂN

Luyện tập

Câu 1: Nhận xét bản kết hoạch cá nhân SGK
   Văn bản này chưa phải là một kế hoạch cá nhân hoàn chỉnh. Văn bản này thiếu các phần như mục tiêu phấn đấu, cách thức tiến hành, dự kiến kết quả đạt được… Điều đó là do nó chỉ là một bản kế hoạch cá nhân đơn giản ghi lại những công việc hằng ngày có tính chất lặp lại.

Câu 2: Về kế hoạch chuẩn bị đại hội Chi đoàn của bạn Thu
   Kế hoạch cá nhân của bạn Thu chưa thể hiện được nội dung công việc (theo yêu cầu của một Đại Hội Chi đoàn) một cách đầy đủ. Công việc chưa được phân công cụ thể, chi tiết. Dự kiến thời gian còn chung chung. Có thể hoàn thiện lại như sau:
MẪU
KẾ HOẠCH CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
CHI ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH
Chi đoàn: ..................
Trường: ..................
Năm học: ..................
Người lập kế hoạch: Nguyễn Thị Thu
Chức vụ: Bí thư chi đoàn
I. Nội dung công việc.
1. Viết dự thảo báo cáo.
2. Dự kiến nội dung của đại hội và cách thức tiến hành.
3. Xin ý kiến của Ban chấp hành đoàn trường và GV chủ nhiệm.
4. Họp Ban chấp hành để phân công công việc.
II. Thời gian thực hiện
Hoàn thành trước kì đại hội.
Câu 3. Lập kế hoạch tham gia khóa học đào tạo tin học của trường.
MẪU
KẾ HOẠCH THAM GIA KHÓA TIN HỌC CỦA TRƯỜNG
Họ và tên:
1. Mục tiêu phấn đấu
- Soạn thảo được văn bản trên máy vi tính.
- Có những hiểu biết về cài đặt, bảo trì máy vi tính.
2. Kế hoạch cụ thể
Lập kế hoạch cá nhân

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM